Dodana: 16 grudzień 2004 11:35

Zmodyfikowana: 16 grudzień 2004 11:35

Metropolita Sawa

                       

Metropolita SAWA (Michał Hrycuniak) urodził się 15 kwietnia 1938 roku w Śniatyczach (woj. lubelskie). Ukończył seminarium duchowne i w 1957 r. wstąpił do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie, którą ukończył w 1961 r. z tytułem magistra teologii. W latach 1961-1979 wykładał w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od 1962 r. po dzień dzisiejszy prowadzi zajęcia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Święcenia diakońskie otrzymał w 1964 roku. W 1966 roku, podczas pobytu na Prawosławnym Fakultecie Teologicznym Uniwersytu Belgradzkiego, uzyskał stopień doktora teologii. Wtedy też złożył śluby zakonne i przyjął imię zakonne Sawa. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1966-1970 zajmował stanowisko dyrektora Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego. W 1970r. podniesiony został do godności archimandryty i został mianowany namiestnikiem klasztoru męskiego p.w. św. Onufrego w Jabłecznej. W latach 1974-1979 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego utworzonego w tym klasztorze. W 1978r. na podstawie złożonej pracy habilitacyjnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej uzyskał stopień doktora habilitowanego z prawosławnej teologii dogmatycznej. Wtedy też został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej i Moralnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W latach 1984-1990 był rektorem ChAT. 12.11.1990r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk teologicznych. Od 5 marca 1999 roku jest kierownikiem nowoutworzonej Katedry Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku.

25 listopada 1979 r. otrzymał święcenia biskupie. Początkowo był Ordynariuszem Diecezji Łódzko-Poznańskiej, a od 31 lipca 1981 r. - Diecezji Białostocko-Gdańskiej. 18 kwietnia 1987 r. został podniesiony do godności arcybiskupiej. W 1994 roku po utworzeniu Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w porozumieniu ze Świętym Soborem Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołany został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, na którym pozostawał do 1998 roku. W 1996 roku został mianowany generałem brygady.

W styczniu 1998 r. w związku z chorobą św. pamięci Jego Eminencji Metropolity Bazylego Święty Sobór Biskupów powierzył Arcybiskupowi Sawie obowiązki Locum Tenensa Tronu Metropolitalnego. 12 maja 1998 roku Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał Arcybiskupa Sawę na Metropolitę Warszawskiego i całej Polski. 31 maja 1998 roku w Warszawie odbyła się uroczysta intronizacja nowego metropolity.

Informacje ze strony http://www.bialystok.telbank.pl/orthodox/sawa.htm

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook