Dodana: 12 luty 2004 10:32

Zmodyfikowana: 23 marzec 2016 09:52

Powiat Siemiatycki

Region Podlasia Nadbużańskiego posiada bogate tradycje historyczne i kulturowe. Decydującą rolę w kształtowaniu spuścizny kulturowej odegrało środowisko geograficzne i otoczenie polityczne. Tereny te od praczasów były ziemiami pogranicza kulturowego: od zachodu bytowały plemiona wschodniolechickie, od wschodu plemiona wschodniosłowiańskie, z północy - Bałtowie i Prusowie, z południa zaś - Węgrzy i Tatarzy. Splatały się tu wpływy różnych wyznań, kultur i narodowości (polskiej, ruskiej, żydowskiej, ormiańskiej). Prahistoria tych ziem sięga epoki kamienia tj. 10 000 lat p.n.e. Świadczą o tym wykopaliska archeologiczne ze stanowisk w Słochach Annopolskich, Turnie Dużej, Zajęcznikach, Drohiczynie, Wólce Zamkowej, Boratyńcu.

W 1918 r. Podlasie Nadbużańskie weszło w skład województwa białostockiego. W okresie międzywojennym należało do powiatu bielskiego. Okres powojenny to okres odbudowy i ożywienia gospodarczego. Siemiatycze uzyskując rangę miasta powiatowego stają się centrum administracyjnym i gospodarczym ziem położonych po prawej stronie Bugu. Drohiczyn odzyskuje prawa miejskie i staje się siedzibą gminy. Siemiatycze pozostają powiatem do 1975 r.

1 stycznia 1999 r. na mapie administracyjnej kraju Siemiatycze ponownie zaistniały jako miasto powiatowe. Przywrócenie Siemiatyczom dawnej rangi administracyjnej stwarza szansę na pełniejszy rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny Podlasia Nadbużańskiego.
Historycznym wydarzeniem ostatnich lat była wizyta Papieża Jana Pawła II w Drohiczynie w dniu 10.06.1999 r.

 

Podstawowe dane:

Liczba mieszkańców: ok 48 tyś
 
Powierzchnia: 1460 km2
 
Starosta: Jan Zalewski

Przewodniczący Rady: Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz

Adres urzędu:
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
tel./fax (085) 65 66 500
e-mail: powiat@siemiatycze.pl
www.siemiatycze.pl/

***
www.wirtualne.siemiatycze.pl

***

Powiat Siemiatycki położony jest w północno - wschodniej części Polski, na południu województwa podlaskiego, w środku historycznego Podlasia, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych łączących południową i północną Polskę (droga krajowa Nr 19 Suwałki - Rzeszów), centrum kraju zaś ze wschodnią granicą państwa. Usytuowanie powiatu w pobliżu granicy z Białorusią, stosunkowo niewielka odległość od Warszawy (130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku (100 km) sprawiają, że Powiat Siemiatycki wiąże swoją przyszłość z rozwojem gospodarczym.
Czyste środowisko naturalne, piękne krajobrazy doliny środkowego Bugu (region "Zielonych Płuc Polski"), bogata przeszłość historyczna, szeroka gama zabytków architektury świeckiej i sakralnej, zachowana do dziś niepowtarzalna odrębność kulturowa sprawiają, iż przyszłość regionu wiąże się także z rozwojem turystyki.

Powiat Siemiatycki charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczo - krajoznawczymi dzięki malowniczemu położeniu w dolinie środkowego Bugu. Jest to najbardziej interesujący fragment doliny rzeki, zwany Podlaskim Przełomem Bugu, rozciągający się od Niemirowa do Drohiczyna.

Główne walory przyrodniczo - krajobrazowe doliny Bugu decydujące o jej swoistości i niepowtarzalności w skali kraju, a nawet Europy to:

 • naturalne koryto rzeczne z licznymi skarpami, mieliznami, wyspami, z przepięknymi starorzeczami zwanymi bużyskami, rozległymi łąkami i pastwiskami,
 • wysokie krawędzie wysoczyzny morenowej, z rozległą panoramą widokową na dolinę Bugu (np. Góra Zamkowa w Drohiczynie, Góra Zamkowa w Mielniku, punkt widokowy w Niemirowie),
 • bogactwo fauny i flory z dużym udziałem rzadkich, ginących i chronionych roślin i zwierząt (do najliczniej występujących ryb należy szczupak, leszcz, krąp i płoć; mniej licznie występuje karp, okoń, sandacz),
 • leśne oazy ciszy i spokoju.

O bogactwie środowiska przyrodniczego powiatu siemiatyckiego świadczą duże kompleksy leśne niezniszczone działalnością człowieka (32 % ogółu pow. powiatu to lasy). Największy wskaźnik lesistości występuje w gminie Mielnik - 60 % i Nurzec - Stacja - 44 %. Z kolei najbogatszy kompleks leśny, położony w południowej części Nadleśnictwa Nurzec - Stacja, jest pozostałością Puszczy Nurzeckiej, w dawnych czasach stanowiącej własność prywatną Kmitów, później Tęczyńskich, Radziwiłłów i Sapiehów. Na przełomie XVIII - XIX w. tereny te należały do księżnej Jabłonowskiej. Główne gatunki drzew to sosna zwyczajna, dąb i brzoza. Na terenie nadleśnictwa wyodrębnione są obwody łowieckie, na których działa 12 kół łowieckich. Wśród zwierzyny łownej występują łosie, sarny, dziki, jelenie i coraz częściej wilk, natomiast wśród ptactwa spotyka się cietrzewie, kuropatwy, jarząbki. W odnogach dziewiczego Bugu występuje ptactwo wodne.

Ze względu na unikalne walory przyrodniczo - krajobrazowe na terenie powiatu utworzono:

 1. Obszary Chronionego Krajobrazu:
 • "Dolina Bugu" - obejmuje część gmin: Mielnik, Siemiatycze i Drohiczyn - 31162 ha,
 • "Dolina Bugu i Nurca" - obejmuje część gminy Perlejewo - 852 ha.

Na bazie tych terenów projektowano utworzenie Parku Krajobrazowego "Dolina Bugu". Ze względu na brak pełnej aprobaty ze strony samorządów sprawę odłożono na czas późniejszy.

 1. Rezerwaty:
 • "Góra Uszeście" (204 m n.p.m.) w Mielniku chroniący roślinność kserotermiczną,
 • "Grąd Radziwiłłowski" w Radziwiłłówce,
 • "Sokóle" w gminie Nurzec - Stacja,
 • "Koryciny" w gminie Grodzisk, Nadleśnictwo Rudka.

 1. Zespół przyrodniczo - krajobrazowy w Mielniku:
 • "Głogi" - fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu w Mielniku. Są to dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień poprzecinanych siecią wąwozów. Występują tu rzadkie gatunki kserotermiczne.

Występują też liczne pomniki przyrody - 40 sztuk - najwięcej w Nurcu - Stacji, Mielniku, Dziadkowicach. W miejscowości Siemiony znajduje się największe skupisko 58 dębów w wieku 200 - 300 lat.

Duże akweny wodne - rzeka Bug, trzy duże zalewy w Siemiatyczach - to doskonałe miejsce dla wędkarzy, miłośników kąpieli, spływów kajakowych. Lasy zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek szlakami turystycznymi Podlasia Nadbużańskiego oraz grzybobrania i wypraw łowieckich. Tych, którzy szukają wypoczynku na wsi zapraszają gościnne gospodarstwa agroturystyczne.

Proponowane wycieczki:

 • Św. Góra Grabarka - miejsce kultu prawosławia, miejsce pielgrzymek na Święto Przemienienia Pańskiego w dniach 17 - 19 sierpnia,
 • Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn - wędrówki szlakami pieszymi, liczne zabytki, bogata przeszłość historyczna,
 • Szlaki wodne rzeką Bug: Niemirów - Mielnik - Drohiczyn.


Od roku 1999 władze powiatu siemiatyckiego współpracują z niemieckim Powiatem Oberhavel. Współpraca prowadzona jest w dziedzinie oświaty (wymiana młodzieży szkół średnich), kultury, turystyki i sfery gospodarczej. Jest to kontynuacja współpracy nawiązanej przez gminy powiatu siemiatyckiego w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin w 1995 roku.
Została również nawiązana współpraca przygraniczna z Rejonem Kamienieckim na Białorusi. W pierwszej połowie 2000 roku władze Powiatu Siemiatyckiego spotkały się na roboczym spotkaniu z Konsulem Generalnym Republiki Białorusi, na którym omówiono zasady oraz warunki współpracy w zakresie wymiany w sektorze przetwórstwa rolno - spożywczego. Nawiązano również do wcześniej prowadzonej wymiany kulturalnej i turystycznej. Władze obu stron wyraziły dalszą chęć poszerzenia dotychczasowej współpracy.
Poza tym starostwo współpracuje z Rejonem Trockim na Litwie.

facebook