Deklaracja dostępności serwisu Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia.

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Wszelkie techniczne szczegóły dotyczące korzystania z serwisu oraz szczegółowe informacje o treściach niedostępnych zawarte są w "Raporcie z oceny dostępności strony internetowej".

Wyłączenia:

Portal zawiera elementy objęte wyłączeniem z przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Są to: multimedia nadawane na żywo; multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.; dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; treści, które są w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ale nie są przez niego, ani na jego rzecz wytworzone, ani nabyte; treści, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Sawicka, adres poczty elektronicznej malgorzata.sawicka@podlaskie.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856654445. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Budynek: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Główne drzwi budynku są obrotowe. Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami. Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wraz z sygnalizacją alarmową. W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek : ul. Poleska 89, 15-369 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze. Z lewej strony schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach. Winda prowadzi na parter urzędu. Do budynku prowadzi jedno wejście główne przystosowane do osób z niepełnosprawnościami, usytuowane od ulicy ul. Poleskiej, z dwoma automatycznymi drzwiami.

W holu głównym, z prawej strony, za oznaczonym wejściem do Budynku C w korytarzu po lewej stronie znajduje się punkt kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. W pokój 019 i 020 pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym. W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami -pokój 2 i 3. Obok znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Przystosowane są one do osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach nie przekraczających 76 cm szerokości. Obie pary wind komunikują się głosowo. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek : ul.Marii Skłodowskiej- Curie 14, 15-097 w Białymstoku

Obecnie lokalizacja jest wyłączona z działalności ze względu na prowadzoną inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”.

Budynek : ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 w Białymstoku

Przy gmachu znajdują się następujące miejsca do zaparkowania dla osoby z niepełnosprawnościami (oznaczone na niebiesko):

  • jedno miejsce przed wejściem głównym do budynku od ulicy Kościelnej po drugiej stronie ulicy,
  • dwa miejsca przy ulicy J. Kilińskiego – również po drugiej stronie ulicy, za zakrętem względem wejścia głównego do budynku,
  • jedno miejsce na wewnętrznym parkingu urzędu, za żelazną bramą po lewej stronie od głównego wejścia.

Przed wejściem głównym do budynku znajdują się cztery stopnie schodów oraz zamontowane do ścian poręcze ułatwiające wejście. Na parterze, obok stanowiska ochrony przy głównym wejściu usytuowany jest punkt kontaktowy przeznaczony również dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a. Winda obsługuje następujące kondygnacje- piwnica (-1), parter (0), piętro (1), kondygnacja poddasze nie jest dostępna za pomocą windy a jedynie za pomocą „schodołazu”.

Wejście dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się za bramą prowadzącą na parking wewnętrzny (informacja na piktogramie umieszczonym na drzwiach głównych). Przy bramie na parking wewnętrzny zamontowano oznaczony piktogramem dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami, służący poinformowaniu ochrony budynku o potrzebie otwarcia bramy. Z wewnętrznego parkingu do budynku można dostać się tylnymi drzwiami korzystając z podjazdu. Na parterze znajduje się kolejny podjazd wyposażony w poręcze boczne, który prowadzi również do windy i łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łazienka na parterze przy podjeździe oznaczona piktogramem). Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek : ul. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 w Białymstoku

Przed wejściem głównym do budynku i wejściem od strony parkingu na terenie posesji znajdują się dwa miejsca do zaparkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnościami, oznaczone na niebiesko. W budynku nie ma windy. Do budynku prowadzą dwa wejścia po jednym z każdej strony budynku. Przed każdym z wejść znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przez każde wejście, które znajduje się na terenie płaskim, prowadzi droga do holu głównego, gdzie usytuowany jest oznaczony punkt kontaktowy i punkt obsługi osób z niepełnosprawnościami. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Za punktem kontaktowym dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na miejscu pracuje osoba będąca tłumaczem języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Budynek: ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 w Białymstoku, lokal 321

W budynku nie ma windy. Ze względu na położenie pomieszczeń urzędu na III piętrze budynku, wszelkie formalności związane z działalnością tam funkcjonujących Biura Audytu Wewnętrznego, Biura Inwestycji, Referatu Kontroli Departamentu Finansów, Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami są przeprowadzane w punkcie obsługi osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku.

Budynek: ul. Handlowa 6, 15-399 w Białymstoku

Za budynkiem od strony parkingu znajdują się jedno oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma windy.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku zajmuje pomieszczenia na parterze budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia po jednym z każdej strony budynku. Wejście główne znajduje się od ulicy Sejneńskiej, gdzie do budynku prowadzą dwie pary schodów po 10 stopni każde, schody wyposażone są w barierki. Na górnym poziomie schodów do wnętrza budynku prowadzi para drzwi, za którą znajduje się tzw. wiatrołap zamknięty kolejną parą drzwi. Od strony parkingu wewnętrznego za budynkiem znajduje się drugie wejście z dwoma stopniami schodów i drzwiami za którymi znajduje się siedem stopni schodów prowadzących na parter budynku.

Za budynkiem, od strony parkingu wewnętrznego znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przylegającą do niego pochylnią zewnętrzną z dwoma zabiegami, dla osób poruszających się na wózkach. Pochylnia prowadzi do drzwi na parter budynku. Przed drzwiami do budynku na końcu pochylni zamontowano oznaczony piktogramem dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, służący poinformowaniu sekretariatu o potrzebie otwarcia drzwi, i udzielenia informacji czy pomocy przyzywającej osobie. Za drzwiami przy pochylni na parterze korytarza, znajduje się punk kontaktowy dla osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia

Wszelkie techniczne szczegóły dotyczące korzystania z serwisu zawarte są w "Raporcie z oceny dostępności strony internetowej".

Koordynatorzy dostępności

Koordynator do spraw dostępności: Zbigniew Chrzanowski tel. 573 442 704
koordynator.dostepnosc@podlaskie.eu

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia dostępny pod adresem: https://www.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook