Dodana: 5 listopad 2007 10:26

Zmodyfikowana: 5 listopad 2007 10:26

Jerzy Nikitorowicz

Jerzy Nikitorowicz - ur. 19.08. 1951 r.

W latach1970 - 1975 studiował na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, kierunek pedagogika - tytuł magistra pedagogiki. 1983 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. 1993 - Uniwersytet im . A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, stopień naukowy doktora habilitowanego – pedagogika społeczna, socjologia rodziny. 2001 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. 2005 - stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 1987 roku pracuje (do 1997 - w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku), a od 1997 w Uniwersytecie w Białymstoku. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku od 1993. Kierownik Zakładu Edukacji Międzykulturowej U w B od 1994.

Zainteresowania naukowe:
- pedagogika społeczna, socjologia rodziny, edukacja regionalna, edukacja
wielokulturowa i międzykulturowa, kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- organizator cyklicznych konferencji "Edukacja międzykulturowa" - od 1994 roku ukazało się siedem tomów prac zredagowanych w Zakładzie Edukacji pod hasłem "Edukacja międzykulturowa":

- Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów pod red. J. Nikitorowicza, Białystok 1995,
- Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej, pod red. J. Nikitorowicza, Białystok 1997,
- Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym pod red. J. Nikitorowicza i M. Sobeckiego, Białystok 1999,
- Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, t. I, IIpod red. J. Nikitorowicza, M. Sobeckiego, D. Misiejuk, Białystok 2001,
- Między generacyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Globalizm versus regionalizm, t. I, Między generacyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu, t. II, pod red. J. Nikitorowicza, J. Halickiego , J. Muszyńskiej, Białystok 2003.

Członkostwo w:
- Polskie Towarzystwo Pedagogiczne,
- International Academy of National Minorites Research,
- Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (II kadencja); Przewodniczący Zespółu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej
przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
- recenzent i ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej MENiS,
- członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma - kwartalnika - "The Educational Review",
- członek Naukowego Komitetu Redakcyjnego "Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku",
-członek Rady Redakcyjnej rocznika "Pogranicze. Studia Społeczne",
-członek Rady Redakcyjnej czasopisma dla młodych nauczycieli akademickich "Europejczycy",
- Przewodniczący Komisji ds. specjalizacji nauczycieli,
- Przewodniczący Rady Programu Stypendialnego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Estetycznej,
- członek Rady Naukowej Fundacji Polsko-Francuskiej Nowych Praktyk Demokratycznych mienia Michela de Montaigne.

Obecnie kieruje zadaniem badawczym w ramach projektu "Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie"
- KBN - 085/HO1/2002 - (36 m-cy) pn. " Kultura polska na wschodnich pograniczach: transmisja dziedzictwa kulturowego
mniejszości narodowych" pod nr PBZ KBN 085/HO 1/2002-9

Wypromował 5 doktorów; w chwili obecnej 2 przewody doktorskie otwarte (obrony przewidziane w najbliższym roku).

facebook