Dodana: 23 luty 2009 09:37

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:37

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis – Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku

Nazwa zgłoszenia: Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w BiałymstokuProducent/Wykonawca: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitsas Bialostocensis

Opis zgłoszenia: Projekt Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku został zrealizowany jako niezależna inicjatywa społeczna przez grupę wolontariuszy i pracowników naukowych współpracujących z Fundacją UwB. Celem projektu było: przedstawienie historii białostockich Żydów i stosunków polsko-żydowskich na terenie Białegostoku w latach 1658-1939 (1945), udokumentowanie i oznaczenie miejsc związanych z historią białostockich Żydów, ukazanie narodu żydowskiego jako części społeczeństwa wielonarodowej przedwojennej Polski, popularyzacja elementów żydowskiej kultury i tradycji, a także osłabienie wzajemnych stereotypów polsko-żydowskich. Projekt adresowany był przede wszystkim do białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej oraz mieszkańców miasta, ale także uczestników wymian młodzieżowych z zagranicą (m.in. z Izraelem), potomków białostockich Żydów i turystów. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: wyznaczenie Szlaku, wydanie broszury informacyjnej i mapy Szlaku w wersji drukowanej i na nośniku CD, uruchomienie interaktywnej strony internetowej – www.szlak.uwb.edu.pl, oznakowanie Szlaku i jego uroczyste otwarcie połączone z pieszą wycieczką śladami dziedzictwa białostockich Żydów, wydanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli. Promocja projektu odbywała się poprzez wydarzenia towarzyszące o charakterze edukacyjnym i artystycznym – pokazy filmowe, przedstawienia, wykłady, warsztaty, seminaria, wystawy, wycieczki, gry terenowe i inne.


Szlak Dziedzictwa Żydowskiego jest pierwszą inicjatywą polegającą nie tylko na opisaniu historii białostockich Żydów, ale także na zaznaczeniu tej historii w przestrzeni miasta, przez co stała się ona bardziej namacalna. W Białymstoku, poza powyższym szlakiem, nie powstała dotąd żadna oznakowana w terenie ścieżka edukacyjna czy turystyczna. Podobnie, żadne z wydawanych wcześniej w Białymstoku publikacji o tematyce żydowskiej (lub przynajmniej uwzględniających tą tematykę) nie były dystrybuowane nieodpłatnie.


Dzięki powstałym w ramach projektu wydawnictwom wiedza, w pewnym sensie elitarna (bo trudnodostępna), stała się udziałem szerokich grup odbiorców: młodzieży, białostoczan, turystów – bez kosztów i bez ograniczeń. Projekt zaś można potraktować jako ważny element tzw. miejskiej edukacji środowiskowej, gdzie odkrywanie przestrzeni traktowane jest jako ważny bodziec do rozwijania ciekawości poznawczej i kształtowania postaw – szacunku do miejsca, odpowiedzialności za nie, identyfikacji z miejscem i poczucia wartości płynącego z przynależności do tego miejsca, i w końcu – co najważniejsze – zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności.

facebook