Dodana: 17 lipiec 2020 14:54

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 14:54

Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

Uchwała nr 142/2227/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”

Ilustracja do artykułu writing-1149962_1920.jpg

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]) i art. 18a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.  1057) uchwala się co następuje:

 

  • 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030”.

 

  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, 1571.

 

W załączeniu skan dokumentu.

 

fot.pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook