Dodana: 29 grudzień 2010 10:35

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 09:02

Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków w 2016 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dnia 12 stycznia 2016 r. podjął uchwałę dotyczącą ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych do rozdysponowania w 2016 r. wynosi 800 000 zł.

Zasady konkursu znajdują się w plikach poniżej:

Ogłoszenie o konkursie

Uchwała sejmiku


Termin składania wniosków: od 13 stycznia do 15 lutego 2016 r. do godz. 16:00


O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 715;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji jest do pobrania w zakładce:   Wzory Druków

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, III piętro, pokój 308, tel. (85) 66-54-510, marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl, adam.sienkiewicz@wrotapodlasia.pl

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook