Dodana: 7 grudzień 2021 10:48

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2021 10:48

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” z dofinansowaniem wkładu własnego na projekt kulturalny

Pieniądze zostały przyznane w ramach naboru u uzupełniającego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury. Kwota dofinansowania to ponad 15 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wkład własny do realizacji projektu „Następna stacja- sztuka bliżej ludzi”.

Różowy napis na szarym betonie: www hajnowka centralna eu

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ) w związku z § 10 ust. 8 „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/301/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (Dz.U. WP z dn. 5 stycznia 2021 r. poz. 32)  - Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala,  co następuje:

  • 1. Ogłasza się wyniki naboru uzupełniającego w otwartym konkursie ofert i udziela się dotacji oferentom wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały na realizację w 2021 roku zadań należących do Województwa Podlaskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w sferze pożytku publicznego pn. „kultura sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego” na łączną kwotę 15 056,00 zł, w ramach budżetu województwa na 2021 r., dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” § 2360
  • 2. Podstawą przekazania dotacji będą umowy zawarte z oferentami wymienionymi

w załączniku do niniejszej uchwały, sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

  • 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  • 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz za pośrednictwem systemu witkac.pl.
  • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W załączeniu treść uchwały wraz załącznikiem.

źródło: Biuro Kultury
oprac.: Aneta Kursa

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook