Dodana: 10 czerwiec 2015 10:11

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2016 12:43

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 2017

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W SFERZE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO.

 Ogłoszenie (plik PDF)

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego, realizowanych w terminie od 08 lutego 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl. Formularz  zgodny jest z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć Potwierdzenie wraz z obowiązującymi załącznikami do Biura Obsługi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).

Termin złożenia oferty w systemie witkac.pl - 05.12.2016 r. – 27.12.2016 r.
Termin dostarczenia Potwierdzenia złożenia oferty w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 05.12.2016 r. – 29.12.2016 r.

Rodzaje zadań z zakresu kultury w 2017 r.:

1)      festiwale i wydarzenia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym;

2)      przedsięwzięcia artystyczne o zasięgu regionalnym, służące popularyzacji różnych dziedzin kultury;

3)      dziedzictwo, tradycja, tożsamość;

4)      edukacja kulturalna dzieci i młodzieży;

5)      dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej;

6)      wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

 

Warunki merytoryczne poszczególnych priorytetów znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (załącznik do uchwały nr 177/2313/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 02 grudnia 2016 r.), zamieszczonym  powyżej.

 

Osoby do kontaktu w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Katarzyna Korycka, tel: 85 66 54 537

Eliza Dubrowska, tel: 85 66 54 534

Katarzyna Sołjan, tel: 85 66 54 534

Edyta Jurkiewicz, tel: 85 66 54 532

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook