Dodana: 22 styczeń 2010 08:31

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 08:31

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje już od 20 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody.

Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i łączy treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

Olimpiada ta adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. Musza oni wykazać się wyjątkową aktywnością i samodzielnością w poznawaniu tej problematyki, która z racji profilu szkoły nie ma odzwierciedlenia w programach nauczania.

Aktualnie 54 państwowych uczelni wyższych przyznaje corocznie finalistom szczebla centralnego i laureatom indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie 19 uczelni w uznaniu głębokiej wiedzy uczestników, przyznaje indeksy na podobnych zasadach już laureatom eliminacji stopnia wojewódzkiego.

Więcej informacji na temat poszczególnych edycji Olimpiady i spraw z nią związanych umieszczane są na głównej stronie Ligi Ochrony Przyrody oraz na oficjalnej stronie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook