Dodana: 18 czerwiec 2019 15:37

Zmodyfikowana: 19 czerwiec 2019 08:52

Zarząd z absolutorium a województwo z nowym skarbnikiem

X sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego przyniosła we wtorek (18 czerwca 2019 r. ) absolutorium dla obecnego zarządu i zmiany na stanowisku Skarbnika Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu X sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji-58.jpg

Transmisja live

 Sejmik rozpoczął posiedzenie w 25 osobowym składzie. Przegłosował porządek obrad ze zmianami i autopoprawką oraz przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

Brawa za 15 lat pracy

Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego podtrzymał wniosek o odwołanie Henryka Gryko z funkcji Skarbnika Województwa Podlaskiego na skutek złożonej przez niego rezygnacji w związku z przejściem na emeryturę [dyskusja miała miejsce na sesji poprzedniej, pisaliśmy o tym TU – link do strony - dop. red.]. W komisji skrutacyjnej ws. odwołania skarbnika zasiedli: Romuald Łanczkowski, Sebastian Łukaszewicz i Jadwiga Zabielska. Za odwołaniem skarbnika (w tajnym głosowaniu) głosowało: za - 15 radnych, przeciw odwołaniu – 9, 1  - głos wstrzymujący.    

 - Dziękuję Panu Skarbnikowi za wieloletnią pracę na rzecz samorządu województwa. Pana wkład na pewno będzie zapisany w annałach województwa. Szczególnie dziękuje za pilnowanie zarządów, by nie przekraczały budżetów – mówił Bogusław Dębski, przewodniczący sejmiku.

Marszałek Artur Kosicki dziękując skarbnikowi za 15 lat pracy w samorządzie województwa poprosił radnych o brawa i złożył na ręce skarbnika okolicznościowy upominek.

Henryk Gryko podziękował radnym i zarządowi obecnej i byłej kadencji: – Dziękowałem na poprzedniej sesji, ale jeszcze raz podziękuję  za miłe słowa. Sytuacja finansowa województwa jest wyśmienita, inne województwa nam zazdroszczą.  Ta sytuacja dalej może być dobra pod pewnymi warunkami. Dziękuję za te 15 lat wszystkim, z którymi pracowałem, dyrektorom i z urzędu, i z jednostek podległych  – powiedział na zakończenie Henryk Gryko.

Odznaka ze zmianami i raport po raz pierwszy

Marszałek Kosicki przedstawił propozycje zmian w uchwale dotyczącej Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego m.in.: dopisanie do wnioskodawców kościołów i związków wyznaniowych  oraz organizacji pozarządowych, wskazanie określonych terminów na składanie wniosków do Komisji Odznaki a także ścieżki porządkującej procedurę wręczania odznaczenia i jego przyjęcia bądź odmowy. Radni przyjęli zmiany: 20 – osób za i 3 głosy wstrzymujące.

Zmiany zostały także przyjęte w uchwałach dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2041 oraz budżetu województwa podlaskiego na rok bieżący.

Po raz pierwszy sejmik obradował nad raportem o stanie województwa za 2018 r. Raport zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku. Obowiązek sporządzania takiego dokumentu nakładają znowelizowane przepisy, w tym ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

Wnioski z raportu referowała radnym na komisjach sejmikowych Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP (z raportem można zapoznać się tu – link do strony). Komisje pozytywnie zaopiniowały dokument. Tym samym radni mogli przystąpić do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego (choć raport dotyczył działań prowadzonych przez zarząd poprzedniej kadencji). W związku z następującymi wynikami głosowania: 15 - za, 1 – przeciw, 9 – głosów wstrzymujących, wotum zaufania nie zostało udzielone.

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski ogłosił przerwę w obradach do godz.15.00 a następnie przedłużył ją do godz.19.30.

 Po przerwie radni rozpatrzyli sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2018.

Następnie marszałek Artur Kosicki zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania Skarbnika Województwa Podlaskiego. W głosowaniu radnych (  21 - za; 3 - przeciw; 2 - wstrzymujących) – porządek rozszerzono. Zanim jednak radni zdecydowali o powołaniu nowego skarbnika, musieli zająć się absolutorium dla zarządu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zarząd uzyskał absolutorium

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (pozytywna), opinię niezależnego biegłego rewidenta (pozytywna, brak uchybień w sprawozdaniu przedstawionym przez zarząd za 2018 r.) oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła w skrócie [radni otrzymali wszystkie materiały stosownie wcześniej – dop. red] Łucja Jabłońska, dyrektor Departamentu Finansów UMWP.

Radni zapoznali się również ze stanem o mieniu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem zmian za 2018 r. [według informacji przekazanej uprzednio radnym - dop. red]. Komisje sejmikowe przedstawiły swoje opinie o wykonaniu budżetu za rok 2018 - wszystkie pozytywne.

- Jesteśmy dziś w dość kuriozalnej sytuacji, bo zarówno przedstawiany dziś raport o stanie województwa jak też wykonanie budżetu dotyczy działalności poprzedniego zarządu. A przypomnę, że jako klub Prawa i Sprawiedliwości byliśmy przeciwni budżetowi, nad którego wykonaniem dziś głosujemy – mówił Marek Komorowski, szef klubu PiS w sejmiku. - Nie podobało się nam wiele akcentów, zwłaszcza wzrastające zadłużenie województwa, spirala długów w służbie zdrowia. Dziś jednak będziemy głosować nad absolutorium dla obecnego zarządu. Wierzę, że sobie poradzimy z wyzwaniem, jakim jest sytuacja województwa.

Karol Pilecki poinformował, że w związku z tym, iż głosowanie dotyczy działalności poprzedniego zarządu, ocenianej źle przez ówczesną opozycję a dziś opcje rządzącą – Koalicja Obywatelska wstrzyma się w głosowaniu nad absolutorium.

Stefan Krajewski – szef klubu PSL – mówiąc o wielu zdaniach krytycznych dotyczących ubiegłorocznego i obecnego budżetu, przypomniał szereg inwestycji drogowych prowadzonych przez poprzedni zarząd a także zmiany ustaw rządowych rzutujących na sytuację finansową podlaskich szpitali. Poinformował, że klub PSL również wstrzyma się od głosu.

Radni PiS skrytykowali te decyzje, podnosząc, iż jest to ocena własnej pracy poprzedniej ekipy rządzącej w samorządzie województwa.

Ostatecznie Zarząd Województwa Podlaskiego głosami 16 radnych – uzyskał absolutorium.

Województwo ma nowego skarbnika

W tajnym głosowaniu radni zdecydowali (24 osoby zagłosowały - za) o powołaniu Pawła Jungermana na stanowisko Skarbnika Województwa Podlaskiego.

Paweł Jungerman jest magistrem ekonomii (Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny), ukończył też studia z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Nowy skarbnik posiada bogate doświadczenie zawodowe. Pracował m.in. w PSS SPOŁEM w Białymstoku na stanowisku księgowego, Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku (inspektor działu finansowego), był też głównym księgowym w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze oraz samodzielnym księgowym Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej, a także głównym księgowym w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Ostatnio zajmowane stanowisko (od 2008 roku) to główny księgowy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

- Bogate wykształcenie i doświadczenie zawodowe daje rękojmię, że jest odpowiednim kandydatem na stanowisko Skarbnika Województwa Podlaskiego - mówił o Pawle Jungermanie marszałek Kosicki. A sam nowy skarbnik stwierdził, iż nowe stanowisko to dla niego ważne doświadczenie i osobiste, i zawodowe.

Radni rozpatrzyli też (bez dyskusji) informację o wnioskach i rekomendacjach zawartych w Raporcie Rocznym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2018 rok; informację dotyczącej stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2018 a także informację w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018r.
Sejmik zapoznał się rownież z raportem pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2018 roku."

Nowe składy rad i więcej pieniędzy dla gmin

Radni zmienili też statuty Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Głosowali również nad zmianą składów przedstawicieli rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Zmienili również uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Ponadto zwiększyli również pulę wsparcia gmin w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – dzięki czemu będą możliwe dotacje dla kolejnych samorządów z listy rankingowej programu.

Radni przyjęli także jednolity tekst Statutu Województwa Podlaskiego. Odrzucili zaś petycję, uznając ją za niezasadną, mieszkańca woj. podlaskiego o zmianę składu Zarządu Województwa Podlaskiego poprzez rozszerzenie zarządu o przedstawiciela miasta Suwałki.

Sejmik rozpatrzył również punkty porządku:

Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego /Druk Nr 110/. 
- Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2019 r.
-  Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 31 maja 2019 r.
-  Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Radni klubu Koalicji Obywatelskiej poinformowali o złożeniu na ręce przewodniczącego sejmiku wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego Marka Komorowskiego, z kolei przewodniczący Bogusław Dębski zapowiedział kolejną sesje sejmiku na – 4 lipca br.

art

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ   

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Podlaskiego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie województwa podlaskiego za 2018 r.
- prezentacja raportu o stanie województwa podlaskiego w 2018 r.
- przedstawienie opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- debata nad raportem,
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podlaskiego – przedstawia Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Sejmiku.

7. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2018 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 
- absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego za 2018 rok 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2018 rok.
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2018 rok.
c) zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2018 r. 
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. 
e) przedstawienie informacji o stanie mienia Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 93/.
f) przedstawienie:
- opinii Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego,
- opinii Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Podlaskiego z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2018 r. 
- wniosku Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego.
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. przedłożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego.
g) dyskusja
h) wystąpienia klubowe
głosowanie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
- w sprawie absolutorium Zarządowi Województwa Podlaskiego za 2018 rok.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Szpitalnej w użytkowanie na czas nieoznaczony.

10. Rozpatrzenie informacji o wnioskach i rekomendacjach zawartych w Raporcie Rocznym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 za 2018 rok.

11. Rozpatrzenie informacji dotyczącej stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 za rok 2018. 
12. Rozpatrzenie informacji w sprawie realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego w 2018r.
13. Rozpatrzenie informacji dotyczącej raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2018 roku.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

19. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego /Druk Nr 110/. 
20. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za I kwartał 2019 r.
21. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 31 maja 2019 r.
22. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

23. Wolne wnioski, informacje.

24. Zamknięcie sesji.

Po punkcie 4  dodaje się punkty: 

4 a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia. 

4 b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2018 – 2041. 

Po punkcie 18  dodaje się punkty: 

18 a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. 

18 b.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. 

18 c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury dot. pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

18 d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

facebook