Dodana: 21 wrzesień 2022 08:28

Zmodyfikowana: 21 wrzesień 2022 15:28

XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - poniedziałek, 26 września - początek o godz. 14

Jak poinformował przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski, najbliższe obrady odbędą się 26 września br. Początek sesji o godz. 14.00 w sali konferencyjnej im. Krzysztofa Jakuba Putry nr 115, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku).

sesja sejmiku  (1 of 6).jpg

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2021./Druk Nr 762/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa na lata 2022-2040./Druk Nr 772/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok./Druk Nr 773/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 768/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego na parterze budynku handlowego – usługowego na os. Południe nr 36 w Grajewie z Miastem Grajewo na okres 5 lat./Druk Nr 755/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia Powiatowi Siemiatyckiemu zgody na zmianę warunków umowy darowizny oraz zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Baciki Średnie i Baciki Dalsze./Druk Nr 757/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Konarzyce oznaczonej jako działka nr 900/7./Druk Nr 758/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sejny na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach./Druk Nr 761/.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”/Druk Nr 766/.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków./Druk Nr 767/.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski- Jurzec Włościański- Kossaki-Jedwabne./Druk Nr 770/.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego./Druk Nr 769/.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia „Apelu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe”./Druk Nr 771/.
 17. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych Województwa Podlaskiego za I półrocze 2022 roku./Druk Nr 760/.
 18. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2022 roku./Druk Nr 759/.
 19. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2022 roku./Druk Nr 763/.
 20. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników UMWP w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej w I półroczu 2022 r./Druk Nr 764/.
 21. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 3 sierpnia 2022 roku oraz od 4 sierpnia 2022 roku./Druk Nr 756/.
 22. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 27 czerwca 2022 roku.
 23. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 765/.
 24. Wolne wnioski, informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

źródło: Biuro Sejmiku UMWP
oprac.: Cezary Rutkowski
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook