Dodana: 27 czerwiec 2022 18:17

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2022 12:15

Sejmik udzielił wotum zaufania zarządowi województwa

Debata na temat stanu województwa i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zdominowała poniedziałkową (27.06) sesję sejmiku województwa. W jej wyniku radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Odrzucili natomiast uchwały o nieudzieleniu absolutorium i o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r.

Marszałek Kosicki na mównicy

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 20 radnych, siedmiu było przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. W przypadku uchwał o nieudzielenie absolutorium i niezatwierdzenie sprawozdania finansowego przeciw było 20 radnych, siedmiu głosowano za przyjęciem. Od głosu wstrzymało się dwóch radnych.

– Dziękuję wszystkim, którzy głosowali przeciw uchwałom o nieudzielenie absolutorium i niezatwierdzenie sprawozdania finansowego. Dziękuję za zaufanie, za docenienie pracy zarządu, na którego czele mam zaszczyt stać – mówił po głosowaniu marszałek Artur Kosicki.

Raport o stanie województwa

Debatę nad dokumentem i głosowanie poprzedziła prezentacja i rozpatrzenie „Raportu o stanie województwa za 2021 rok”. Jak z niego wynika, Podlaskie jest na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Wzrosło PKB (Produkt Krajowy Brutto) w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa. W 2020 r. wynosił 44,5 tys. zł – to oznacza wzrost o ponad 20 proc. w porównaniu do roku 2017 (bazowego).

Wzrosła też wartość produkcji sprzedanej wyrobów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, która w roku 2020 wynosiła 2,7 tys. zł i w stosunku do roku 2018 (bazowego) wzrosła o prawie 14 proc.

Dobre wskaźniki ma też wartość eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rośnie  także przeciętny miesięczny dochód per capita – w 2020 r. wynosił on 1734 zł, w porównaniu do bazowego roku 2017 wzrósł o 25,8 proc.

Odnotowano spadek migracji z terenu województwa podlaskiego. W 2019 r. opuściło nasz region 5074 osoby, a w 2020 – 3725. Niestety, maleje też liczba osób, które decydują się na zamieszkanie w Podlaskiem.

Marszałek Artur Kosicki podkreślił, że raport obejmuje czas pandemii.

– Zarząd Województwa Podlaskiego w 2021 r. skupił się na jednym podstawowym celu. Chcieliśmy utrzymać miejsca pracy w regionie  i w dużej mierze nam się to udało. Wynika to wprost ze wskaźników – dodał. – Mówię tu nie krajowej tarczy, ale naszej, podlaskiej. To 220 mln zł w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, z czego  11 tys. firm otrzymało pomoc, a 19 tys. miejsc pracy udało się uratować.

Szczegółowe dane znajdują się w załączonej prezentacji „Raport o stanie województwa za 2021 rok”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Dochody województwa zaplanowane w kwocie ponad 700 mln zł zrealizowano w 99,19 proc. Natomiast wydatki, które ustalono w wysokości ponad 842 mln zł – zrealizowano na poziomie 82,62 proc. Budżet za 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 366 tys. zł.  Łukasz Siekierko, zabierając głos w ramach wystąpień klubowych podkreślał:

– Realizacja budżetu województwa podlaskiego na 2021 r. przebiegła prawidłowo. Świadczy o tym pozytywna opinia RIO. Ostrożnie prowadzona gospodarka finansowa pozwoliła wypracować trzykrotnie wyższą, niż zakładano nadwyżkę operacyjną (127 mln zł – przyp. red.) – mówił.

Dodał, że obecny zarząd skutecznie zabiega o pieniądze z funduszy zewnętrznych, a to jak mówił, świadczy „o dobrym gospodarzu”.

Natomiast marszałek mówił o wzrastających dochodach z podatków i nakładach na inwestycje.

- Z tytułu podatku CIT (od osób prawnych) to prawie 137 mln zł, czyli prawie ponad dwa razy więcej niż w 2016 r., mamy też najwyższe w historii samorządu województwa podlaskiego wykonanie dochodów z tytułu podatku PIT – ponad 46 mln zł – podkreślał Artur Kosicki.

Jak argumentował, wzrastają też kwoty na zadania samorządu województwa – m.in. na ochronę zabytków i kulturę, na sport, na ochronę zdrowia, na inwestycje drogowe, na turystykę.

Wykonanie planu finansowego za ubiegły rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk, Piotr Januszewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook