Dodana: 31 maj 2019 12:56

Zmodyfikowana: 1 czerwiec 2019 18:19

IX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Obrady odbyły się 31 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115.

Ilustracja do artykułu IMG_0783.jpg

Transmisja online 

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019 rok.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i w Wojewódzkim Ośrodkui Terapii Uzależnień w Łomży.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego poszczególnym gminom z terenu województwa podlaskiego na realizację zadań istotnych dla sołectw w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podlaskiego do składu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

13. Rozpatrzenie wniosku Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie odwołania Skarbnika Województwa Podlaskiego.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

15. Informacja Radnego Cezarego Cieślukowskiego o działalności w Komisji Morza Bałtyckiego(BSC) CPMR.

16. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.

17. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 24 kwietnia 2019 r.

18. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

19. Wolne wnioski, informacje.

20. Zamknięcie sesji.


Zmiany w porządku obrad

Przesunięto pkt.7,8,9 dotyczące wyboru przedstawicieli składów rad społecznych w podległych jednostkach  zdrowia na miejsca 14a,14b i 14c. Do porządku obrad wprowadzono też punkt dotyczący powołania skarbnika województwa (pkt. nr 8). Natomiast punkt 13. dotyczący odwołania Skarbnika Województwa przesunięto na pozycję 7. W ostateczności, punkty 14a, 14b, 14c zostały zdjęte z porządku obrad na wniosek członka zarządu Marka Malinowskiego. Prawdopodobnie będą dyskutowane podczas kolejnych obrad.
Wprowadzono też punkt 16a, - przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie uchylenia art. 40f. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ustaw   


Uchwała o odwołaniu skarbnika województwa nie została podjęta

Jednym z głównych punktów IX sesji był ten dotyczący odwołania na wniosek marszałka, dotychczasowego skarbnika województwa Henryka Gryko w związku z jego przejściem na emeryturę. Jednak radni tej uchwały nie podjęli - w tajnym głosowaniu z udziałem 26 radnych  - trzynaście głosów było za, a trzynaście przeciw.  Tym samym, jak poinformował przewodniczący Bogusław Dębski sejmik uchwały nie podjął, a punkt nr 8 (powołanie skarbnika województwa) nie był rozpatrywany.

Dwa miliony dla podlaskich OSP

Dyskusję radnych wywołał punkt dotyczący udzielenia pomocy finansowej podlaskim gminom na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP. Kwota jest rekordowa, ale nie to wywołało kontrowersje, ale kryteria na podstawie których ustalano wysokość kwot dofinansowania.
Wicemarszałek Marek Olbryś wyjaśniał, że złożono 110 wniosków o dofinansowanie, 70 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wnioski były rozpatrywane przez komisję, w skład której weszli wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło i prezes wojewódzkiego związku OSP Andrzej Koc.
- Członkowie komisji chcieli podzielić te pieniądze tak, aby kwoty były satysfakcjonujące, aby dawały możliwość poważniejszych zakupów – mówił Marek Olbryś.
Radny Bogdan Dyjuk poprosił o wyjaśnienie jaki był klucz przyznawania dotacji, zwracając uwagę, na dużą rozbieżność w przyznanych pieniądzach. Jako przykład podał gminy augustowskie, które otrzymały po 4 tys. i gminę Nowe Piekuty, gdzie dofinansowanie wyniosło 70 tys. zł. Na to również zwrócił uwagę radny Cezary Cieślukowski.
- Przede wszystkim sprawdzaliśmy czy jednostki były wcześniej dofinansowywane – tłumaczył Marek Olbryś – Nie jesteśmy w stanie wszystkich uszczęśliwić, ale  to nie jest koniec naszego wsparcia, przecież  będziemy je kontynuować.  
Marek Olbryś dodał również, że zarząd województwa dąży do tego , aby jednostki OSP mogły z budżetowego dofinansowania dokonywać poważnych zakupów, choćby takich jak zakup samochodów pożarniczych.
Natomiast Mikołaj Janowski przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne mogą korzystać też z innych form wsparcia finansowego, choćby z funduszy europejskich.
Ostatecznie uchwała został podjęta.

Sejmik przyjął stanowisko w sprawie zmian w ustawie dotyczącej zmniejszenia stawek dla za zajęcie dróg przez sieci internetowe

Jednym z punktów obrad było przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie    uchylenia art. 40f. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych ustaw ( treść stanowiska w załączeniu)   
Jak wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Derehajło, jest w tej chwili procedowana ustawa o zmniejszenie stawki za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych.
Województwo podlaskie jest zainteresowane ustawą ze względu na podlaską sieć szerokopasmową. Niestety w dokumencie nie zawarto zniżki dla instalacji już wybudowanych, czyli m.in. dla naszej sieci szerokopasmowej.
„Sejmik Województwa Podlaskiego, zaniepokojony projektowanymi zmianami, wyraża stanowisko o konieczności usunięcia art. 2 pkt 5) z projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, uchylającego art. 40f. ustawy o drogach publicznych. Przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy w projektowanym kształcie stać będzie bowiem w sprzeczności z jednym z głównych założeń zmiany, tj. obniżeniem kosztów eksploatacji sieci telekomunikacyjnych.” – czytamy w dokumencie ( pełna treść stanowiska w załączeniu).

Podczas IX sesji wybrano też przedstawicieli Sejmiku do PRPP. Justyna Żalek i Sebastain Łukaszewicz będą reprezentantami samorządu województwa w Podlaskiej Radzie Pożytku Publicznego. Kandydatury zgłosił radny Łukasz Siekierko, a poprało je 16 radnych.
Radny Cezary Cieślukowski, wiceprzewdniczący Komisji Morza Baltyckiego CPMR przedstawił informację o działalności gremium, które zrzesza 16 regionów z Unii Europejskiej. W tym gronie jest również województwo podlaskie - jako jedyny region z Polski.
Radni przyjęli również m.in. informację o bieżącej pracy Zarządu Województwa, podjęli uchwałe o zmianie w składach komisji sejmikowych. 

ak

 

Treść projektów uchwał znajduje się TUTAJ 

 

 

facebook