Dodana: 14 luty 2007 10:46

Zmodyfikowana: 14 luty 2007 10:46

Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim

Nakładem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ukazała się książka „Stan badań archeologicznych na pograniczu polsko-białoruskim od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne”.

Wydawnictwo prezentuje tematy omówione na konferencji jaka odbyła się w dniach 25-26 maja 2006 roku w Supraślu w ramach projektu „Współpraca między Muzeum Podlaskim w Białymstoku a Grodzieńskim Państwowym Historyczno-Archeologicznym Muzeum w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego” finansowanego z EFRR w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina i budżetu Państwa.

W wydawnictwie znajdziemy omówienie m.in.: historii badań archeologicznych na Podlasiu, rozwoju archeologii na Grodzieńszczyźnie w XIX i XX w., wczesnośredniowiecznego pogranicza polsko-ruskiego w dorzeczu środkowego Bugu, biżuterii z cmentarzysk rejonu grodzieńskiego, badań grodzisk na ziemiach białoruskiego Poniemnia, słowiańskich miejsc kultu na Podlasiu we wczesnym średniowieczu w świetle badań etnoarcheologicznych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook