Dodana: 25 październik 2021 13:28

Zmodyfikowana: 25 październik 2021 16:09

XXXV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji - transmisja

Termin najbliższych obrad przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski wyznaczył na poniedziałek, 25 października br. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu marszałkowskiego im. Krzysztofa Jakuba Putry w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala nr 115. Początek o godz. 13.

Trzech mężczyzn siedzących profilem za stołem. W tle flagi.

Transmisja obrad jest także dostępna na stronie ITV Wrota Podlasia.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 549/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok./Druk Nr 550/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno./Druk Nr 552/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/435/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia” Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”./Druk Nr 553/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 554/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży./Druk Nr 555/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej starodroża drogi krajowej nr 66./Druk Nr 556/.
 11. Informacja dotycząca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim./Druk nr 546/.
 12. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2021 roku (w okresie styczeń – sierpień)./Druk Nr 547/.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021./Druk Nr 551/.
 14. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od dnia 23 września 2021 roku do dnia 6 października 2021 roku oraz od 7 października 2021 roku./Druk Nr 548/.
 15. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych 
  a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły go po termini

        b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,

        c) działaniach podjętych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

   16. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 27 września 2021 roku.

   17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 557/.

   18. Wolne wnioski, informacje.

   19. Zamknięcie sesji.

 

 Przewodniczący Bogusław Dębski poinformował też, że do proponowanego porządku obrad XXXV wprowadza się następujące zmiany:   

     po punkcie 9 dodaje się punkt 9 a:  

„9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. /Druk Nr 558/.” 

po punkcie 10 dodaje się punkt 10 a: 

„10 a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Sokólskiego nieruchomości położonej w Sokółce przy ul. Kryńskiej. /Druk Nr559/.

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj.

 Porządek obrad z pieczątką przewodniczącego, infomacje zawarte w artykulestr 1.jpg

Porządek obrad z pieczątką przewodniczącego, infomacje zawarte w artykulestr 1.jpg

Porządek obrad z pieczątką przewodniczącego, infomacje zawarte w artykulestr 1.jpg

 oprac.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook