Dodana: 28 kwiecień 2020 08:15

Zmodyfikowana: 30 kwiecień 2020 09:45

XVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego – tym razem w OiFP

XVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 27 kwietnia br. Radni obradowali na widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Odeska 1. Transmisja obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego była dostępna od godz. 10.00 na portalu wrotapodlasia.pl oraz kanale urzędu marszałkowskiego w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCF9xacLxU4UhPgNdkGSeddg

Ilustracja do artykułu XVIII Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego -- 29.jpg

Link do transmisji

Przed rozpoczęciem obrad, radni uczcili pamięć Prof. Andrzeja Strumiłły. Znakomity polski malarz i rzeźbiarz związany z naszym regionem zmarł 9 kwietnia br. w wieku 93 lat. Profesor Strumiłło był Honorowym Ambasadorem Województwa Podlaskiego, a rok 2017 został przez Sejmik Województwa Podlaskiego ogłoszony rokiem artysty.

Do zaplanowanego porządku obrad wprowadzono  pkt.  7a – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Konkurs na dyrektora placówki ma zostać przeprowadzony w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowej dyrektor placówki – Bogumiły Szamatowicz.
Z porządku obrad zdjęto punkt 31 - Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2019 r.)  – decyzją radnych, zanim dokument trafi pod obrady, zajmie się nim Komisja Rewizyjna.
Radni wprowadzili też punkty dotyczące przyjęcia stanowisk – w sprawie Biebrzańskiego Parku Narodowego,  stanowisko w sprawie panującej suszy i specjalnej uchwały wyrażającej podziękowania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z panującą epidemią.

Zmiany w budżecie – m.in. 620 tys. dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Sejmik podjął uchwałę o przekazaniu dodatkowych  620 tys. z budżetu województw dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Jak podkreślał marszałek Artur Kosicki, w ten sposób samorząd chce wynagrodzić jednostki zaangażowane w walkę z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Decyzja o tym które jednostki otrzymają pieniądze zapadną po podsumowaniu akcji gaśniczej i przedstawione radnym na majowej sesji sejmiku. Marszałek dodał również, że jeśli zajdzie potrzeba, ta kwota zostanie zwiększona.
Artur Kosicki przypomniał, że w tegorocznym budżecie jest zapisanych blisko 2 mln 400 tys. zł na działalność OSP. To środki przeznaczone m.in. na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Wsparcie dla szpitali

Sejmik zatwierdził też zmiany w budżecie dotyczące przyznania 1 mln zł wsparcia dla  podlaskich szpitali niewskazanych do bezpośredniego leczenia chorych na Covid -19. Pieniądze na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego otrzymają placówki należące do samorządu i szpitale powiatowe.

Strategia 2030 przyjęta

Radni przyjęli na poniedziałkowym posiedzeniu (27.04) Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa. Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe).
Więcej informacji o SRWP 2030 znajduje się tutaj 

Dotacje na zabytki

Na dzisiejszej sesji podjęto również uchwałę, na podstawie której udzielone zostaną dotacje na zabytki z terenu województwa podlaskiego. Dofinansowanie na remonty, prace konserwatorskie, renowacje otrzyma 45 projektów. Łączna kwota dotacji to 2 mln 400 tys. zł.

Aktualne dane dotyczące stanu epidemicznego w województwie podlaskim przedstawiał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski
Radni pytali m.in. o sytuację rolników z Suwalszczyzny, którzy w związku z sytuacją epidemiczną i zamknięciem granic, nie mogą wjeżdżać na swoje pola na Litwie. Jak informował wojewoda, obecnie trwają rozmowy ze stroną litewska na temat złagodzenia (dla rolników) obostrzeń obowiązujących na granicy. Również marszałek Artur Kosicki poinformował, że jedna z propozycji strony polskiej, to przeprowadzenie co 7 dni testów na obecność koronawirusa w grupie rolników wjeżdżających na swoje pola po stronie litewskiej.
Dyskutowano też m.in. o sytuacji podlaskich szpitali, zwłaszcza szpitali jednoimiennych, o planowanych zakupach szybkich testów.

Informację o zasadach finansowania podlaskich placówek ochrony zdrowia udzielających świadczeń w związku z epidemią Covid-19 przedstawił Maciej Olesiński, dyrektor białostockiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) Maciej Olesiński.
Szef podlaksiego NFZ informował też, że w tej chwili w związku z epidemią podlaski NFZ finansuje m.in. 476 łóżek w szpitalu jednoimiennym w Łomży, 159 łóżek w szpitalu MSWiA. Według danych sprzed weekendu w szpitalach jednoimiennych przebywało 21 pacjentów zakażonych Covid -19, i 10 z podejrzeniem choroby. Natomiast w pozostałych placówkach zajmujących się leczeniem chorych na Covid-19 przebywa osiem osób zakażonych  wirusem.  

Działania Województwa związane z walką z koronawirusem 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia marszałek Artur Kosicki przedstawił radnym informację dotyczącą działań związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa oraz w sprawie rozdysponowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (w kwocie 56 mln. zł) na tzw. Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ) służący walce z koronawirusem.

Wobec pytań radnych o środki przekazane jednostkom leczniczym, których organem prowadzącym nie jest Samorząd Województwa Podlaskiego, marszałek Kosicki wyjaśnił, że „udział w tym projekcie w ramach RPO WP mogą mieć tylko tylko podmioty, które zostały wskazane w obwieszczeniu oddziału NFZ w Białymstoku, który został przygotowanym przy współpracy z wojewodą”.

- Wielokrotnie, już na samym początku, jak tylko powstał ten temat, uważałem, że z koronawirusem walczymy wszyscy, wszyscy: powiatowe, wojewódzkie (szpitale) i one naprawdę nie mają barw samorządowych, państwowych czy jakichkolwiek innych. Leczymy i jesteśmy odpowiedzialny za wszystkich mieszkańców tego województwa. Czujemy się w obowiązku, żeby pomóc wszystkim – podkreślił marszałek.

Jednocześnie marszałek przypomniał, że placówki, które otrzymały pieniądze w ramach PPZ, rozdysponowane w trybie pozakonkursowym, nie będą mogły przystąpić do konkursu dla podmiotów leczniczych planowanych na jesień tego roku, na który na tę chwilę przeznaczonych jest 38 mln zł. Podkreślił też, że środki na finansowanie przedsięwzięcia nie wymagały konkursu, to są pieniądze z oszczędności.

Wobec pojawiających się pytań o przeprowadzane w regionie testy na koronawirusa, marszałek przypomniał dążenie do funkcjonowania w Podlaskiem pierwszego laboratorium wykonującego testy oraz o rozpoczęciu finansowania lotnych brygad pobierających próbki od planowych pacjentów placówek leczniczych podlegających Samorządów Województwa.

Radny Waldemar Kwaterski podziękował marszałkowski za środki przekazane powiatowym szpitalom nie posiadających oddziałów zakaźnych. Zachęcił też, żeby województwo przygotować się do zapowiadanej jesiennej fali koronawirusa.

- To nie są ostatnie środki dla szpitali powiatowych niezakaźnych – zadeklarował marszałek i zakończył sesję odpowiedzi na pytania radnych słowami: - Trudno jest mówić, czy robimy dobrze czy źle, staramy się działać szybko.

Łącznie z punktami dotyczącymi informacji o działaniach podejmowanych przez Województwo w sprawie walki z epidemią radni przyjęli stanowisko dotyczące podziękowania wszystkim tym, którzy podejmują walkę z koronawirusem: przedstawicielom służby zdrowia, wolontariuszom, policjantom, sprzedawcom, usługodawcom, pracownikom branży transportowej.

 

Podlaskie poza CPMR, ale w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza

 

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wystąpienia Podlaskiego z Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (Cinference of Peripheral Martime Regions- CPMR). Województwo przynależy do niej od 2002 r.

Marszałek Kosicki przekonywał, że podnosząc koszty członkostwa w organizacj Podlaskie nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia, nie są popierane stanowiska regionu – tak jak np. w przypadku kontynuacji programu Polska Wschodnia.

Radni: Jacek Piorunek, Jarosław Dworzański, Cezary Cieślukowski oraz Jerzy Leszczyński oponowali w tej sprawie podnosząc wagę przynależności do tego typu zrzeszeń oraz stosunkowo niewielki koszt przynależności do CPMR.

- Zawierajmy porozumienia, wszystkimi, którzy chcą te porozumienia zawierać, to się zawsze opłaca - apelował Jacek Piorunek.

- Z czymkolwiek byśmy nie zwrócili się do CPMR, nie ma żadnych efektów. Ta organizacja nie chce reprezentować naszych interesów - kontrargumentował marszałek.

Ostatecznie radni głosowali wniosek formalny w sprawie odesłania uchwały do wnioskodawca, ale wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów. W związku z tym radni głosowali nad pierwotnym kształtem tej uchwały i została ona przyjęta.

Przyjęta została także uchwała w sprawie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. To partnerstwo tworzone przez Województwa: Podlaskie, Lubelskie i Podkarpackie oraz regiony Litwy, Słowacji i Węgier na rzecz rozwoju i osiągania wzajemnych korzyści oraz poodnoszenia konkurencyjności regionów w wymiarze europejskim. Za głosowało 19 radnych, a 2 - przeciw.

 

Stanowiska w sprawie suszy i Biebrzańskiego Parku Narodowego

 

Sejmik podczas poniedziałkowego posiedzenia dyskutował też dwa ważne stanowiska. Jedno - w sprawie realnego zagrożenia dla rolnictwa spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Stanowisko zostało przyjęte 22 głosami „za”, bez głosów przeciw i wstrzymujących.

Natomiast stanowisko w sprawie Biebrzańskiego Parku Narodowego – określające m.in. formy wsparcia dla Parku po masywnym pożarze – decyzją radnych (za: 14, przeciw: 11 przeciw) odesłano do dalszych prac do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego.
W załączeniu stanowiska w sprawie podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią koronawirusa i zagrożeniem dla rolnictwa spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  

 

Aneta Kursa, Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 -2041.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2020 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego na założenie przyszkolnych pasiek.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2020 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Województwa Podlaskiego z międzynarodowej organizacji CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions (oryg.) – Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (tł.).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 982/11998 części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej przedmiot współwłasności Województwa Podlaskiego, położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Gminie Turośl pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji.
21. Informacja Wojewody Podlaskiego o stanie gotowości województwa podlaskiego i podjętych przez Wojewodę działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
22. Informacja Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zasad finansowania placówek służby zdrowia w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
23. Informacja Marszałka Województwa o podjętych działaniach w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na obszarze województwa podlaskiego.
24. Informacja w sprawie rozdysponowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (w kwocie 56 mln. zł) na tzw. Podlaski Pakiet Zdrowotny służący walce z koronawirusem.
25. Rozpatrzenie Raportu z realizacji "Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021" w 2019 roku.
26. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
27. Informacja w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie.
28. Rozpatrzenie sprawozdania za 2019 r. z realizacji uchwały Semiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
29. Informacje o działalności za 2019 rok Samorządowego Kolegium Odwoławczego w:
a) Białymstoku ,
b) Łomży ,
c) Suwałkach .
30. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. (okres od dnia 18 lutego 2020 r. do dnia 10 marca 2020) oraz okres od 11 marca 2020 r./.
31. Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Najwyższą Izbę Kontroli i inne jednostki kontroli zewnętrznej z II półroczu 2019 r.
32. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 24 lutego 2020 r.
33. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
34. Wolne wnioski, informacje.
35. Zamknięcie sesji.

 

Link do projektów uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego

XVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 27.04.2020 - język migowy

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook