Dodana: 7 październik 2019 08:52

Zmodyfikowana: 7 październik 2019 19:42

XIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się 7 października br. . Tuż przed rozpoczęciem obrad, na wniosek radnego Sebastiana Łukaszewicza sejmik uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu polityka, działacza opozycji antykomunistycznej, marszałka seniora i Kawalera Orderu Orła Białego Kornela Morawieckiego. Radni uczcili również minutą ciszy zmarłego 23 września br. byłego wicemarszałka województwa ( 2006-2007) i radnego wojewódzkiego Andrzeja Chmielewskiego.

Ilustracja do artykułu Sejmik 07.10 18.jpg

Zmiany w porządku obrad:
Na wniosek zarządu województwa z porządku obrad zdjęto punkt piąty dotyczący  zmian w statucie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Jak wyjaśnił przewodniczący Dębski –  w terminie nie przeprowadzono konsultacji, dlatego ewentualne podjęcie uchwały nie byłoby zgodne z prawem.
W to miejsce wprowadzono punkt dotyczący zmian w budżecie województwa na 2019 r.

XIII sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym przez skargę jednej z mieszkanek regionu, na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego z 2012 r. , a dotyczącą podziału województwa na obwody łowieckie. Jak wyjaśniała z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP  Iwona Krzyżanowska, skarga dotyczy uchwały podjętej w 2012 r. Właścicielka dwóch działek w gminie Białowieża  zarzuca sprzeczność uchwały z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014r., wymagającym  zgody właścicieli na ujęcie działek w obwodach łowieckich. Właścicielka w swojej skardze wnosi m.in. o stwierdzenie nieważności uchwały z 2012 r o podziale województwa na obwody łowieckie.
Iwona Krzyżanowska podkreślała, że nie można  zgodzić się na uchylenie całej uchwały, skoro skarga dotyczy dwóch działek.
Sejmik odrzucił skargę. Teraz, zgodnie z procedurą sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Radni podjęli też uchwałę o zmianach w budżecie na 2019 r – chodzi o konieczność zwrotu części dotacji  w projekcie Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego.

Podczas sesji radny Mikołaj Janowski zwrócił się  z wnioskiem aby zarząd województwa wystąpił do wojewody podlaskiego o zgodę na budowę drogi na odcinku Zwodzieckie –Juszkowy Gród. Natomiast radny Cezary Cieślukowski złożył wniosek o włączenia do programu najbliższej sesji sejmiku punktu pt.: rozpatrzenie informacji Polskich Linii Kolejowych w sprawie planowanego przebiegu trasy Rail Baltica przez teren województwa podlaskiego.
Zarówno spotkania konsultacyjne jak i doniesienia medialne wskazują, że planowany przebieg tej trasy kolejowej budzi ogromny sprzeciw społeczny.


ak

 

*** 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XXIV/285/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Słonecznej na okres 10 lat.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddania nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. M. Reja w użytkowanie na czas nieoznaczony.                                    
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.                                                   
 9. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 10. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 9 września 2019 r.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

 Link do projektów uchwał znajduje się TUTAJ 

 

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

facebook