Dodana: 2 czerwiec 2020 15:58

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2020 15:58

Samorządy mogą zgłaszać projekty do programu Kolej +

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK S.A) rozpoczęły nabór zgłoszeń projektów do programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej- Kolej + do 2028 r. Program zakłada modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych, jak również budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych w miejscowościach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Dotyczy to również tych miejscowości, które mają dostęp do kolei, ale połączenia wymagają usprawnień.  Program zakłada modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych, jak również budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

 

Co muszę zrobić żeby zgłosić miejscowość do udziału w Programie?

  1. Nabór zgłoszeń będzie się składać z dwóch etapów
  2. W I etapie – przez okres 3 miesięcy przyjmowane będą zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych/związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w imieniu których działa lider w formie formularza projektu do Programu wraz z wymaganymi załącznikami – termin na złożenie zgłoszenia upływa z dniem 26 sierpnia br.
  3. Po I etapie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do II etapu
  4. W II etapie wnioskodawcy będą mieli 12 miesięcy (od otrzymania informacji o wynikach oceny formalnej i zakwalifikowaniu się projektu do etapu II) na przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego
  5. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu
  6. Wnioskodawcy będą mieli możliwość jednorazowego uzupełnienia braków na każdym etapie naboru
  7. Zgłoszenia do Programu/dokumenty aplikacyjne należy przesyłać z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej E-PUAP, dostępnej pod adresem link do adresu strony znajduje się tutaj: adres skrzynki podawczej e-puap , za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kolejplus@plk-sa.pl lub w sposób tradycyjny, nadając przesyłkę poleconą lub składając osobiście bezpośrednio do kancelarii w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74   
  1. Wszelkie zapytania dotyczące warunków naboru określonych w Wytycznych naboru projektów do Programu należy kierować na adres e-mail: kolejplus@plk-sa.pl  

 

  1. Wytyczne naboru projektów do Programu, szczegółowy schemat postępowania dotyczy zgłaszania projektów wraz z załącznikami dostępne są na stronie PKP-PLK S.A. Link do strony znajduje się tutaj: dokumenty i wytyczne

źródło: PKP-PLK S.A
oprac. Aneta Kursa
fot. archiwum Wrót Podlasia

facebook