Dodana: 10 styczeń 2008 07:34

Zmodyfikowana: 7 sierpień 2018 10:07

Programy ekologiczne

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 18 lipca 2018 r. skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wgląd do wersji papierowej ww. projektu uzyskać można było w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu oraz wersji elektronicznej zamieszczonej na: stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl (zakładka: Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl (zakładka: Samorząd Województwa Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Geologia i Środowisko - Środowisko - Konsultacje społeczne - Gospodarka odpadami).
Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można było składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; w drodze elektronicznej na adres dos@wrotapodlasia.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub ustnie do protokołu.
W wyznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag i wniosków do konsultowanego projektu aktu prawnego.

 

***

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

Zarząd Województwa Podlaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.
Wgląd do ww. projektu uzyskać można:

 • w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30).
 • na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany oraz w BiuletynieInformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Samorząd Województwa Podlaskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne/Gospodarka odpadami.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
 • na adres email: dos@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), za pomocą formularza konsultacyjnego,
 • oraz ustnie do protokołu.

Pliki do pobrania:

projekt uchwały

formularz konsultacyjny

 

***

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 2 grudnia 2016 r. skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wgląd do wersji papierowej ww. projektu uzyskać można było w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu oraz wersji elektronicznej zamieszczonej na: stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl (zakładka: Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl (zakładka: Samorząd Województwa Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Geologia i Środowisko - Środowisko - Konsultacje społeczne - Gospodarka odpadami).


Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można było składać w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; w drodze elektronicznej na adres dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub ustnie do protokołu.
W wyznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag i wniosków do konsultowanego projektu aktu prawnego.

 

***

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2020”

Zarząd Województwa Podlaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

Wgląd do ww. projektu uzyskać można:

 • w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30).

 • na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Samorząd Województwa Podlaskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne/Gospodarka odpadami.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

 • na adres email: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),

za pomocą formularza konsultacyjnego, oraz

 • ustnie do protokołu.

 

Pliki do pobrania:

projekt uchwały

formularz konsultacyjny

 

***

Zarząd Województwa Podlaskiego

Informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016–2022” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Dokumenty zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 510, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30). Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 29 września 2016 r., pisemnie na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dos@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Publiczna prezentacja ww. projektu odbędzie się w dniu 19 i 21 września br. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (adres j.w.) w Sali konferencyjnej nr 115, I p.

Pliki do pobrania:

Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022
Plan Inwestycyjny - zał. do WPGO 2016-2022
Prognoza oddziaływania na środowisko WPGO 2016-2022

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”. Dokument opracowano ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.  

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V p., pokój 505 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30). 

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br.:
- w formie pisemnej na ww. adres,
- ustnie do protokołu,
- na adres email: kancelaria@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Jednocześnie informuję, iż w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 11.08.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, sala nr 115).

Pliki do pobrania:
uchwała zarządu 150_1986_2016
załącznik do uchwały zarządu 150_1986_2016
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej
formularz konsultacyjny aktualizacja POP

* * *

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”


Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 8 stycznia 2016 r. skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wgląd do wersji papierowej ww. projektu uzyskać można było w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu oraz wersji elektronicznej zamieszczonej na: stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl (zakładka: Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl (zakładka: Samorząd Województwa Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Geologia i Środowisko - Środowisko - Konsultacje społeczne - Gospodarka odpadami).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można było składać w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; w drodze elektronicznej na adres dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub ustnie do protokołu.

W wyznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag i wniosków do konsultowanego projektu aktu prawnego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”


Zarząd Województwa Podlaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.
Wgląd do ww. projektu uzyskać można:

- w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30).
- na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Samorząd Województwa Podlaskiego/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne/Gospodarka odpadami.
Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
- na adres email: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),
za pomocą formularza konsultacyjnego, oraz  
- ustnie do protokołu.

Pliki do pobrania:
projekt uchwały
formularz konsultacyjny


Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 13 lipca 2015 r. skierował projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wgląd do wersji papierowej ww. projektu uzyskać można było w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu oraz wersji elektronicznej zamieszczonej na: stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl (zakładka: Rolnictwo i Środowisko – Środowisko - Programy i plany) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl (zakładka: Samorząd Województwa Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Geologia i Środowisko - Środowisko - Konsultacje społeczne - Gospodarka odpadami).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można było składać w terminie do dnia 27 lipca 2015 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku; w drodze elektronicznej na adres dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub ustnie do protokołu.

W wyznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag i wniosków do konsultowanego projektu aktu prawnego.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

uchwałą Nr 1/18/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. przyjął „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2011-2013”.

Poniżej plik do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2011-2013.

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”  zgodnie z art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V p., pok. 505, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 10.12.2014 r., na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu w pok. 505 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl

W ramach konsultacji społecznych odbędą się trzy spotkania konsultacyjne:
- 27 listopada br. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 (sala nr 129),
- 28 listopada br. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 (sala nr 115),
- 28 listopada br. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala nr 218).

Poniżej pliki do pobrania
Uchwała Zarządu nr 266/3858/2014
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
Projekt Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem
Formularz konsultacyjny

***

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

Wgląd do ww. projektu uzyskać można:
- w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek – piątek 7.30 - 15.30).
- na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Środowisko – Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne.

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok;
- na adres email: dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
za pomocą formularza konsultacyjnego, oraz
- ustnie do protokołu;

Pliki do pobrania:

Formularz konsultacyjny

 

Wyniki oraz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”

W dniach 8 lipca – 21 lipca 2014 r., zgodnie z uchwałą Nr VII/44/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

W dniu 7 lipca 2014 r. na stronie internetowej Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl w zakładce Środowisko/Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Geologia i Środowisko/Środowisko/Konsultacje społeczne, zamieszczono informację o rozpoczęciu konsultacji wraz z projektem ww. uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ponadto wgląd do ww. projektu uzyskać można było w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pokój 510, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski można było składać w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. pisemnie  na adres Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dis.sekretariat@wrotapodlasia.pl oraz ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ul. Kard.  S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (w godzinach pracy Urzędu).
W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Jednocześnie, realizując zapisy uchwały Nr 211/3007/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków, projekt uchwały poddano również opiniowaniu przez Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP), która również nie wniosła uwag do zapisów projektu uchwały.

 

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu "Programu ochrony powietrza dla aglomeracji białostockiej" oraz projektu "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej " zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V p., pok. 505, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 14.11.2013 r., na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu w pok. 505 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: di.sekretariat@umwp-podlasie.pl

W ramach konsultacji społecznych odbędą się dwa spotkania konsultacyjne w dniu 5 listopada br. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Wyszyńskiego 1, sala nr 119) oraz w dniu 5 listopada br. o godz. 1730 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży (Stary Rynek 14, sala 213).

Poniżej pliki do pobrania

 

  *  *  *

  Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 45/591/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. przyjął „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2009-2010”.

  Poniżej pliki do pobrania

   

  ***

  W dniu 28 grudnia 2009 r. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVI/407/09 przyjął Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012.

  Poniżej pliki do pobrania

  * * *

  Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 25 sierpnia 2009 r. przyjął „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2007-2008”.

   Pliki do pobrania:

   

  * * *

  I n f o r m a c j a

  dotycząca aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”

  * * *

  Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w dniu 3 marca 2008 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010”.

  Plan Gospodarki Odpadami

  Załącznik nr1

  Załącznik nr2

  Załącznik nr3

  Załącznik nr4

  Załącznik nr5

  Załącznik nr6

  Załącznik nr7

  Załącznik nr8

  Załącznik nr9

  Załącznik nr10

  * * *  Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 14 ustawy o odpadach Zarząd Województwa Podlaskiego sporządził Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003-2006 oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Dokumenty zostały uchwalone przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. (Uchwała Nr IX/81/0).


  Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w listopadzie 2005 r. przygotował informację z realizacji zadań zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami w latach 2003 - 2004.

  Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook