Dodana: 21 marzec 2016 09:46

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2019 13:33

Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 80/1281/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2018”.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017-2018


Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 253/3455/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2015 – 2016”.
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2015-2016

***

Zarząd Województwa Podlaskiego

na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuje, iż Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXIX/262/2016 z dnia 24 października 2016 r. uchwalił „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Dokument wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej. Z papierową wersją dokumentu zapoznać się można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 510, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30).

•  Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku
•  Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
•  Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Dokumenty zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 510, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30).

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r., pisemnie na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu w pokoju 510 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dos@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.


* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

informuje

o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu. Sporządzenie ww. dokumentów powierzono firmie Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. Dokumenty będą zgodne z wymogami prawa w tym zakresie zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). 

Informacje o przebiegu prac na dokumentem będą publikowane na bieżąco.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 83/962/2015 z dnia 6 października 2015 roku przyjął "Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2011-2014 za okres 2013-2014".

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2013-2014

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 188/2697/2013 z dnia 24 września 2013 r. przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2011-2012”.

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2011-2012

* * *

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XII/121/2011 z dnia 24 października 2011 r. uchwalił „Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014”.
• Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014
• Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014
• Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014" wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V p., pok. 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).
Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 17.08.2011 r., na podany wyżej adres Urzędu, ustnie w pok. 510 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: di.sekretariat@umwp-podlasie.pl

• Projekt Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014
• Prognoza oddziaływania na środowisko POŚ Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014

* * *
Zarząd Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014" wraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą Nr 38/490/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2009-2010”.

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za okres 2009-2010

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 25 sierpnia 2009 r. przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2007-2008”

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za okres 2007-2008

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w dniu 15 stycznia 2008 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 (Uchwała Nr XIV/142/08)

• Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010
• Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010

* * *

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za okres 2005-2006

* * *

W dniu 28 listopada 2005 r. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIII/411/05 przyjął Raport z wykonania w latach 2003 - 2004 Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 - 2006.

• Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za okres 2003-2004

* * *

Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 14 ustawy o odpadach Zarząd Województwa Podlaskiego sporządził Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006 oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Dokumenty zostały uchwalone przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. (Uchwała Nr IX/81/0).

• Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006
• Załączniki do Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006

 

facebook