Dodana: 2 czerwiec 2015 12:08

Zmodyfikowana: 16 luty 2018 08:16

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 2022

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 258/3554/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. przyjął „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2014-2016”

• Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2014-2016

***

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Wraz z przyjęciem „Planu …” Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego. 

Poniżej pliki do pobrania:

WPGO 2016-2022

Plan inwestycyjny

Podsumowanie SOOŚ

Prognoza oddziaływania na środowisko WPGO 2016-2022

***

Zarząd Województwa Podlaskiego

Informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016–2022” wraz z projektem „Prognozy oddziaływania na środowisko” ww. dokumentu, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

Dokumenty zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 510, w godzinach pracy Urzędu (pon.: 8:00-16:00, wt.-pt.: 7:30-15:30). Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 29 września 2016 r., pisemnie na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dos@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Publiczna prezentacja ww. projektu odbędzie się w dniu 19 i 21 września br. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (adres j.w.) w Sali konferencyjnej nr 115, I p.

Pliki do pobrania:

Projekt Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022
Plan Inwestycyjny - zał. do WPGO 2016-2022
Prognoza oddziaływania na środowisko WPGO 2016-2022

Poniżej dokumenty przekazane do opiniowania/uzgodnienia do Ministra Środowiska:
Plik z WPGO
Plik z Planem Inwestycyjnym

Poniżej dokumenty uzgodnione przez Ministra Środowiska: 
Plik z WPGO 

Plik z PI

Pismo MŚ

* * * 

W dniu 24 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”, na którym przedyskutowano wstępne założenia do projektu dokumentu.

Poniżej zamieszczono materiały prezentowane na ww. spotkaniu.

Prezentacja WPGO

Prezentacja WPGO-RIPOK

 

***

Mając na uwadze konieczność rzetelnego opracowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym ponownie prosimy o szczegółowe wypełnienie zamieszczonej niżej ankiety i zawarcie w niej szczegółowych dostępnych danych o zamierzeniach inwestycyjnych w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. Wypełnione ankiety proszę przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do 30 września 2015 roku w formie i na adres wskazany w poniższej ankiecie. 

Ankieta-instalacje

***

W dniach 19-20 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyły się spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z samorządami gminnymi oraz z podmiotami zarządzającymi regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach zagospodarowania odpadów w województwie, związane z opracowaniem projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.
W dniu 21 sierpnia 2015 r. odbyło się również posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”, na które zaproszono  przedstawicieli instytucji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska oraz miast na prawach powiatu.
Poniżej zamieszczono materiały prezentowane na ww. spotkaniach.

 

 

Prezentacja Centralny i Północny

Prezentacja_Południowy i Zachodni

Prezentacja_RIPOK

***

Zarząd Województwa Podlaskiego, realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

Opracowanie tych dokumentów, spełniających wymogi ww. aktu prawnego, będzie uzależnione w dużej mierze od współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami podmiotów gospodarczych oraz zarządzających instalacjami z Departamentem Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku i wykonawcą zadania – firmą STROBILUS Paweł Szyszkowski.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, aby opracowywane dokumenty zawierały pełny zakres informacji o stanie aktualnym oraz o planowanych działaniach w zakresie gospodarki odpadami w województwie, uprzejmie prosimy o szczegółowe wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet oraz o współdziałanie w trakcie trwania prac nad ww. dokumentami z pracownikami Departamentu Ochrony Środowiska UMWP w Białymstoku oraz wykonawcą zadania.

Informacje o przebiegu prac na dokumentem będą publikowane na bieżąco.

facebook