Dodana: 29 kwiecień 2009 06:12

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2015 13:25

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”. Wraz z przyjęciem ww uchwały Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XX/234/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania przedmiotowego Planu.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Sporządzenie ww. dokumentu powierzono firmie proGEO sp. z o.o. z Wrocławia. Niniejszy projekt będzie zgodny z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897). Informacje o przebiegu prac na dokumentem będą publikowane na bieżąco.

* * *

Poniżej publikujemy prezentację ze spotkania, które odbyło się w dniu 30 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO - projekt maj 2012 r.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V p., pok. 510, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.30 – 15.30).
Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 29 marca 2012 r., na podany wyżej adres Urzędu, ustnie w pok. 510 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: di.sekretariat@umwp-podlasie.pl.
Publiczna prezentacja ww. projektu odbędzie się w dniu 9 marca br. o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (adres j.w.) w sali konferencyjnej nr 115, I p.

*  *  *

Poniżej publikujemy materiały z konferencji w ramach konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, która odbyła się w dniu 9 marca br.

*   *  *

Zarząd Województwa Podlaskiego stosownie do art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) przedkłada do zaopiniowania projekt "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017".

Pliki do pobrania:

  • Projekt WPGO na lata 2012-2017
  • załącznik nr 1 schematy instalacji WPGO
  • załącznik nr 2 RIPOK_PODLASKIE Uwaga!  - W związku z docierającymi  do Urzędu sygnałami odnośnie problemów z otworzeniem załącznika nr 2 zawierającego dwie mapy z podziałem województwa na  regiony gospodarki  odpadami komunalnymi i regionalne instalacje informujemy, iż przedmiotowe mapy zamieszczone są także w pliku Projekt WPGO 2012-1017 na stronach 105-106.

                                                 * * *

Poniżej zamieszczono pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. wątpliwości stwierdzonych podczas prac nad projektem „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” – plik do pobrania

* * *

W dniu 5 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, na które zaproszono  przedstawicieli planowanych regionów gospodarki odpadami komunalnymi oraz instytucji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Materiały prezentowane na niniejszym spotkaniu zamieszczono poniżej.

Materiał z posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego z dnia 5 grudnia 2011 r.

* * *

W dniach 27-28 października br. oraz 4 listopada br. odbyły się spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z samorządami gminnymi regionów gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Łomży, Zambrowie, Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, związane z opracowaniem projektu „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”.

W trakcie ww. spotkań przedstawiciel Wykonawcy – firmy proGEO sp. z o.o. z Wrocławia – zaprezentował koncepcję przygotowywanego dokumentu wraz z najnowszymi uwarunkowaniami prawnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Tematem wiodącym był podział województwa na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz z regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych. Poniżej zamieszczono proponowane dwa warianty podziału województwa na regiony (mapy do pobrania).

W dniu 20 października 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się wstępne spotkanie z przedstawicielami regionów zagospodarowania odpadów, określonymi w obowiązującym „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”. Prezentację z ww. spotkania zamieszczono poniżej.

Spotkanie w sprawie WPGO w dniu 20 października 2011 r.

 

* * *

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2009 - 2012

W dniu 28 grudnia 2009 r. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVI/407/09 przyjął Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012.

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż opracowany został projekt „Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”, który skierowano pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania:

* * *

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w sali konferencyjnej nr 115 odbędzie się spotkanie w sprawie projektu „Planu Gospodarki Opadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”. Niniejsze spotkanie jest
elementem trwających konsultacji społecznych ww. opracowania.

Plik do pobrania:
Prezentacja ze spotkania

Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje, iż zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) rozpoczyna konsultacje społeczne opracowanego projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012” wraz z załącznikiem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

Opracowania w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku (www.wrotapodlasia.pl, w zakładce Środowisko - niebieski przycisk po prawej stronie: Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego) oraz w Podlaskim Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrotapodlasia.pl). Z papierową wersją dokumentów zapoznać się można w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok.  510.

Wnioski i uwagi do powyższej dokumentacji można składać w terminie do dnia 1 września 2009 r., na podany wyżej adres Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: di.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Pliki do pobrania:

Projekt WPGO
Projekt_załącznik
Prognoza oddziaływania na środowisko

*  *  *

W dniach 3-4 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyły się kolejne spotkania robocze w sprawie opracowania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”.  W trakcie ww. spotkań przedstawiona została propozycja kształtu systemu gospodarowania odpadami w regionach po konsultacji z samorządami lokalnymi, która zostanie zawarta w aktualizowanym dokumencie.

Do pobrania.

Aktualizacjia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”. - wyniki dyskusji nad projektem II

 

*  *  *

W dniach 22-24 kwietnia br. odbyły się spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z samorządami gminnymi regionów zagospodarowania odpadów w Łomży, Zambrowie, Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Sokółce i Augustowie, związane z aktualizacją „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”, przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego dnia 3 marca 2008 r. 

W trakcie wizyt terenowych wyłoniony Wykonawca – przedstawiciel firmy „Strobilus” z Wrocławia – zaprezentował koncepcję aktualizowanego dokumentu wraz z uwarunkowaniami prawnymi, w tym w szczególności proponowany podział województwa na obszary obsługiwane przez Zakłady Zagospodarowania Odpadów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt aktualizacji „Planu…” będzie dostępny w I połowie lipca br., a następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez uprawnione organy. Przewidywany termin uchwalenia ww. dokumentu przez Sejmik Województwa Podlaskiego - grudzień 2009 r.

Do pobrania:

 

 

facebook