Dodana: 22 lipiec 2020 11:13

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2020 16:10

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

300 tys. zł - tyle wynosi pula środków finansowych w uruchamianym konkursie dotyczącym organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w młodzieżowych grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego. W konkursie skierowanych do organizacji pozarządowych oferty można składać do 14 sierpnia br.

Ilustracja do artykułu Dofinansowanie na wsparcie i rozój młodzieżowych klubów sportowych w grach zespołowych.png

Dotacje z budżetu województwa dotyczą zadań w zakresie wspierania i upowszechnia  kultury fizycznej, które będą realizowane w okrasie od 21.09. do 31.12. br. Wnioskowana maksymalna kwota  dotacji na  wsparcie realizacji zadania  nie może przekraczać 90% kosztów finansowych realizacji całego zadania.

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl oraz przesłać za jego pośrednictwem. Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty, opatrzone podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, należy przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 17 sierpnia 2020 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Złożone oferty oceni komisja konkursowa pod względem formalnym oraz merytorycznym, w oparciu o kartę oceny. Brane mają być pod uwagę m.in. takie czynniki jak: treść oferty, wiarygodność, potencjał projektodawcy, możliwość realizacji  przez  niego  zadania  oraz  spełnienia  zasad finansowania. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Podlaskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  

 

Link do informacji o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP

Treść ogłoszenia w załączeniu

 

Pliki do pobrania

facebook