Dodana: 4 marzec 2020 12:34

Zmodyfikowana: 4 marzec 2020 12:34

Otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności realizowanych od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ilustracja do artykułu untitled-01.jpg

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 27 marca 2020 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.plWypełnioną ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl.

Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnymi załącznikami, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 31 marca 2020 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

facebook