Dodana: 8 lipiec 2020 14:59

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2020 15:09

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - zawody młodzieżowe w nartorolkach

Dnia 06 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Podlaską Federację Sportu pn. „Przygotowanie i start kadr wojewódzkich we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacja współzawodnictwa sportowego o charakterze wojewódzkim dzieci i młodzieży w nartorolkach w 2020 roku”.

Ilustracja do artykułu pfs-logo-news.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta w załączeniu

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook