Dodana: 9 lipiec 2020 14:57

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 14:57

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Miting łomżyński”

Dnia 07 lipca 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z pózn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Ludowy Łomżyński Klub Sportowy PREFBET ŚNIADOWO pn. „Miting łomżyński”.

Ilustracja do artykułu Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2019-2020 32.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 lipca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook