Dodana: 21 marzec 2019 10:48

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 19:45

Sześć milionów na sześć projektów aktywnej integracji

Sześć projektów dotyczących aktywizacji osób wykluczonych i niepełnosprawnych w województwie podlaskim otrzymało w środę (20 marca br.) dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6,2 mln zł. Celem – nabycie kompetencji, które umożliwią uczestnikom dostosowanie się do wymagań rynku pracy.

Marszałek Artur Kosicki (z prawej) i wicemarszałek Stanisław Derehajło głosują poprzez podniesienie ręki podczas obrad Zarządu Województwa Podlaskiego

Pierwszy projekt pn. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z województwa podlaskiego szansą na aktywność i zatrudnienie” jest skierowany do 60 osób niepełnosprawnych (24 kobiety, 36 mężczyzn), a reintegracją zajmie się Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. W planie jest zapobieganie utrwaleniu wykluczenia społecznego poprzez m.in. wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dzięki stażom i szkoleniom zawodowym. Celem jest podniesienie kompetencji psychospołecznych dla minimum 80 procent uczestników, którzy będą gotowi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wartość tego projektu to 959 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP 911 tys. zł.

Aktywność i integracja drogą do zatrudnienia

W ramach tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zajmie się osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego, monieckiego i miasta Suwałki. W planie jest indywidualna i grupowa ścieżka reintegracji oraz szkolenia i staże zawodowe. Uczestnicy skorzystają także z usług pośrednictwa pracy. Zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2020 roku. Projekt jest wart milion złotych, dotacja z RPOWP pokryje kwotę 981 tys. zł.

Podlaski Aflatoun

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2023 przez Stowarzyszenie dla Europy. Zaplanowane są roczne edycje skupiające 20 uczestników, a celem jest poprawa sytuacji i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 50 kobiet i 30 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów sejneńskiego i suwalskiego. Wdrożony zostanie innowacyjny na skalę światową program edukacji społeczno-finansowej Aflatoun. Chodzi o fachową i pogłębioną diagnozę sytuacji społecznej uczestników, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz kursy zawodowe. To wszystko pomoże w realizacji powyższych zadań. Wartość projektu wynosi 1,3 mln zł., a dofinansowanie z RPOWP  to kwota 1,2 mln zł.

Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności

Projekt zakłada zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej 40 osób (22 kobiety, 18 mężczyzn) niewidomych i słabo widzących ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku 18-65 lat. To osoby bierne, nieaktywne społecznie i zawodowo, zagrożone wykluczeniem i ubóstwem. Oferowana pomoc przez Fundację Ari Ari to – poradnictwo indywidualne, grupowe treningi umiejętności, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla osób z najbliższego otoczenia, kursy komputerowe i płatne staże zawodowe. Wartość projektu: 1,2 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP: 1,1 mln zł.

Aktywni na co dzień, aktywni w pracy

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe zajmie się z kolei aktywizacją 60 osób (30 kobiet, 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Białystok oraz powiatów białostockiego i monieckiego. W oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji celem jest nabycie przez uczestników kwalifikacji dzięki ukończonym kursom, stażom zawodowym i współpracy grupowej. Wartość projektu: 973 tys. zł. Dotacja z RPOWP: 923 tys. zł.

Aktywna integracja inspiracją do działania

Ten projekt jest adresowany do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatów: wysokomazowieckiego, bielskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego i miasta Łomża. Będzie realizowany do końca listopada 2020 roku. Grupą docelową są osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia (beneficjent projektu) zaoferuje im – indywidualną ścieżkę reintegracji, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe. Wartość projektu wynosi 1 mln złotych, a dotacja z RPOWP – 981 tys. zł.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook