Dodana: 2 marzec 2022 16:08

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 10:57

Otwarte konkursy ofert na działalność z zakresu ochrony środowiska

Dotyczą one m.in. opracowania systemu grantowego. Można ubiegać się też o pieniądze na podnoszenie świadomości o ochronie bioróżnorodności, klimatu, przeciwdziałaniu skutkom suszy i aktywizację prośrodowiskową społeczeństwa. Zarząd Województwa Podlaskiego decyzję w sprawie ogłoszenia konkursów podjął podczas posiedzenia w czwartek, 24 lutego. Łącznie ich budżet to 150 tys. zł.

Napis: 150 000 zł z budżetu województwa na konkursy z zakresu ochrony środowiska

– W ramach współpracy z trzecim sektorem podejmujemy działania prośrodowiskowe. Wierzę, że organizacje, które otrzymają granty, wykorzystają je najlepiej jak można – mówił marszałek Artur Kosicki.  – Dbałość o klimat, o środowisko jest obowiązkiem każdego zarządu, ale w naszym regionie nabiera to szczególnego wymiaru, biorąc pod uwagę jego walory przyrodnicze.

Samorząd Województwa Podlaskiego zarezerwował w budżecie 130 tys. zł na realizację zadań z zakresu:

  • monitoringu, inwentaryzacji, ochrony i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim;
  • podnoszenia świadomości społecznej w zakresie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym i prawidłowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa;
  • podnoszenia świadomości społecznej o ochronie bioróżnorodności, klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy oraz aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa;

oraz 20 tys. zł na:

  • podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego w formule regrantingu (budżet konkursu 20 tys. zł).

Wśród czterech konkursów są takie, których zakres dotyczy zupełnie nowych zadań – podnoszenia świadomości społecznej z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony bioróżnorodności, klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy.

Celem działań edukacyjnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym powinny być m.in. zminimalizowanie zużycia surowców, emisji i utraty energii i zmniejszenie ilości odpadów. Natomiast przedsięwzięcia z zakresu obowiązujących na terenie województwa programów ochrony powietrza mają zachęcać do poprawy jego jakości.

Działania podejmowane w zakresie bioróżnorodności powinny uświadamiać, jak ważna jest – dla ludzkiego zdrowia i dobrobytu, rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa żywnościowego i innych obszarów – stabilność środowiska oraz utrzymanie równowagi przyrodniczej.

 

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

Aneta Kursa
red.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook