Dodana: 30 lipiec 2019 13:24

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2019 13:24

Blisko 30 mln zł na ochronę przyrody. Zarząd zwiększył budżet konkursu

Nowe ścieżki edukacyjne, oświetlenie, tablice informacyjne, punkty widokowe i wiele innych elementów małej infrastruktury na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na sześć projektów, które zrealizują gminy – Supraśl, Siemiatycze, Mielnik, Drohiczyn, Rajgród i Michałowo. To efekt zwiększenia budżetu konkursu z 25 do 30 mln zł.

Uczestnicy posiedzenia zarządu przy stole. Marszałek Kosicki i członek Marek Malinowski unoszą dłonie podczas głosowania.

Projekt gminy Siemiatycze zakłada utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Bugu” oraz Natura 2000 z terenu gminy. Powstaną m.in. ścieżki do ruchu pieszego i rowerowego, nowy parking, wyremontowane zostaną obiekty przy ścieżce, w tym toalety i pomieszczenie do promowania bioróżnorodności. Stworzone zostaną także eksponaty wielu gatunków flory i fauny. Wartość tego projektu to 1,6 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 1,1 mln zł.

Gmina Mielnik zajmie się promocją ochrony bioróżnorodności przyrodniczej występującej na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „GŁOGI” oraz Góry Rowskiej. Na tych obszarach występują jedne z nielicznych siedlisk muraw kserotermicznych w Polsce, a więc roślinności charakterystycznej dla klimatu zwrotnikowego. W ramach realizacji projektu przewidziano budowę ścieżek edukacyjno-poznawczych na terenie „GŁOGÓW” oraz wykonanie platform widokowych na Górze Rowskiej. Projekt jest wart prawie 2 mln zł, dotacja z RPOWP 1,7 mln zł.

Ochrona cennych i rzadkich gatunków flory i fauny

Z kolei na terenie gminy Drohiczyn utworzona zostanie ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa z niezbędną infrastrukturą na terenie obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Bugu'' oraz obszarów Natura 2000. W projekcie przewidziano odtworzenie i ochronę cennych gatunków siedlisk oraz zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Celem jest również wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców. Wartość tej inwestycji to prawie 11 mln zł, z czego dotacja z RPOWP pokryje 9 mln zł.

Gmina Michałowo zrealizuje projekt, który zakłada doposażenie i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej. W planie jest modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej mieszczącego się na terenie zbiornika Siemianówka. Zakupiona zostanie jednostka pływająca, solarna wraz lornetkami, która umożliwi wycieczki. Ośrodek zostanie ponadto wyposażony w nowoczesne technologie przekazu informacji. Projekt jest wart 9,5 mln zł, dotacja z RPOWP to prawie 7 mln zł.

Nowa infrastruktura ścieżek dydaktycznych

Na terenie gminy Rajgród powstanie natomiast ścieżka dydaktycznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego, zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Rajgrodzkie”. W tym miejscu znajdują się siedliska i żerowiska dzikich ptaków, płazów, ryb i małych ssaków. Wiele z tych zwierząt to gatunki chronione prawem krajowym oraz UE. Przewidziane są m.in. budowa ścieżki dydaktycznej, pomostów drewnianych, schodów z rampą, wieży widokowej i placu pod sprzęt pływający. Będzie także nowe oświetlenie, monitoring i wyposażenie dydaktyczne (tablice, lunety). Wartość przedsięwzięcia to 9,2 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 7,6 mln zł.

Z kolei projekt gminy Supraśl zakłada wytyczeniu nowej trasy w ramach Supraskiego Szlaku Bioróżnorodności. Utworzone zostaną obiekty małej architektury, pojawią się także tablice informacyjne o tematyce bioróżnorodności. Inwestycja jest warta 4,5 mln zł, dotacja z RPOWP 3,4 mln zł.

Tym samym rozstrzygnięty został nabór konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczący działania 6.3 - Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu. Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wynosi 29,7 mln zł.

kg

facebook