Dodana: 9 sierpień 2022 15:53

Zmodyfikowana: 9 sierpień 2022 15:53

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu dokumentu: Program współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku - najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 10 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r.

klawiatura komputera, dłonie

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej

Twoje zdanie się liczy! Wskaż priorytetowe zadania publiczne na 2023 rok

Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2023 roku.  

Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

1) celów współpracy – Rozdział 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy - Rozdział 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej – Rozdział 5 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2023 rok – Rozdział 6 programu,

6) innych zapisów, które powinny znaleźć się w programie, ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 10 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r.

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:

➢ mailem: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl

Tytuł e-maila: „Program współpracy 2023”

➢ pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

15-888 Białystok

z dopiskiem „Program współpracy 2023”

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt dokumentu: Program współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku, który następnie poddany zostanie konsultacjom i zaopiniowaniu przez Podlaską Radę Pożytku Publicznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sejmik Województwa Podlaskiego powinien przyjąć Program Współpracy z NGO na rok 2023 do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl 

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook