Dodana: 31 maj 2021 09:58

Zmodyfikowana: 31 maj 2021 09:58

„Samorząd dla Dziedzictwa” – druga edycja ogólnopolskiego konkursu

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” (SDD) skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. W tegorocznej edycji wyodrębniono trzy kategorie: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 czerwca br.

Po prawej kolaż zdjęć z obiekta,mi zabytkowymi. Po lewej informacje dotyczące konkursu.

Konkurs ma przyczynić się popularyzacji gminnego programu opieki nad zabytkami, a co za tym idzie – zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w naszym bezpośrednim otoczeniu.

Długofalowość projektu

Jury w pierwszej edycji konkursu zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Doceniana była działalność edukacyjna i promująca wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych.

Dlaczego warto?

Na to pytanie odpowiada przewodnicząca jury konkursu prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim. 


Zamieszczony film pochodzi od podmiotu zewnętrznego. Materiał, będący w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nie został przez niego, ani na jego rzecz wytworzony, ani nabyty. W związku z tym nie stosuje się do niego przepisów Ustawy dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy, promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin, które ufunduje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID).

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (dokumenty znajdują się na dole strony) należy przesłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”, do 18 czerwca 2021 r.
Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

***
Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.


źródło: NID
oprac.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook