Dodana: 2 grudzień 2019 09:07

Zmodyfikowana: 2 grudzień 2019 09:07

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2020 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie województwa podlaskiego, do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w 2020 roku

Zgłoszenia należy składać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 18 listopad do 6 grudnia 2020 r.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej należy kierować:

  1. a)bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1,15-888 Białystok, w zamkniętej kopercie z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej na rok 2020”,

lub

  1. b)elektronicznie na adres: ancipiuk@wrotapodlasia.pl  (w tytule maila wpisać: „Zgłoszenie do komisji konkursowej 2020”).

                                                                                                             

 

Załączniki:
Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej Województwa Podlaskiego w 2019 roku

 

 

facebook