Dodana: 20 czerwiec 2022 09:11

Zmodyfikowana: 22 czerwiec 2022 09:14

Nabór kandydatów do Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ludzie siedzą przy stole z podniesionymi rękami

Zgłoszenie kandydata odbywa się zgodnie ze wzorem Karty zgłoszenia kandydata na członka do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącego załącznik nr 1, do regulaminu organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków, znajdującymi się na stronie internetowej Urzędu – www.wrotapodlasia.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Do Karty zgłoszenia kandydata należy załączyć:

  • oświadczenie kandydata na członka PRDPP
  • imienną rekomendację dla kandydata na członka PRDPP
  • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych RODO

Termin zgłaszania kandydatów: od 15 czerwca do 28 czerwca 2022 r.

Wypełnione formularze, w formie papierowej, należy składać:

  • do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącej się w Białymstoku przy
    ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
  • dopuszczalne jest składanie dokumentów w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym/podpisanych profilem zaufanym wraz z poparciem ww. organizacji także podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym oraz oświadczeniem kandydata z elektronicznym podpisem kwalifikowanym/ podpisanych profilem zaufanym. Dodatkowo dokumenty należy wysłać na adres e-mail: rada.podlaskie@wrotapodlasia.pl  oraz izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl,  z dopiskiem w temacie wiadomości: „Nabór na członka PRDPP V kadencji”,
  • w przypadku kandydata posiadającego poparcie uprawnionych podmiotów częściowo w wersji papierowej, a częściowo w wersji elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym/podpisanych profilem zaufanym, konieczne jest przesłanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej (w tym skanów dokumentów podpisanych odręcznie) i równocześnie przesłanie dokumentów podpisanych odręcznie przez pocztę tradycyjną.

Organizacje mogą dokonać zgłoszenia tylko 1 kandydata wyłonionego ze swojego grona.

oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook