Dodana: 19 maj 2022 15:05

Zmodyfikowana: 19 maj 2022 15:05

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Ogłosił go na posiedzeniu w czwartek, 19 maja, Zarząd Województwa Podlaskiego. Oferty należy dostarczyć do 6 czerwca 2022 r. Powinny zawierać, m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Budynek urzędu marszałkowskiego

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 z późn. zm.).

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym oraz wskazaniem „Konkurs na stanowisko na dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r., na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

O zachowaniu terminu, wskazanego w ogłoszeniu, decyduje data wpływu do urzędu. Dokumenty, które wpłynął po terminie, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Oferta pracy na Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Piotr Babulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook