Dodana: 26 listopad 2012 09:05

Zmodyfikowana: 18 marzec 2020 12:25

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Warunki, które należy spełnić:
Zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1)      posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2)      posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

3)      nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4)      nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5)      nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.


Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy zawierającego następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3)      numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4)      adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;

5)      podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.


Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

1)      oświadczenie o posiadaniu certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2, wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;

2)      zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

 1. a) przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
 2. b) osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz

3)      oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

 1. a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. b) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 3. c) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.".

Powyższe oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno również zawierać:

1)      firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)      podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 75ae. ustawy o prawo o ruchu drogowym właściwy Marszałek Województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z dokumentami o których mowa w art. 75ab ust. 2.

 Jeżeli właściwy Marszałek nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 

Opłaty - opłatę skarbową w wysokości 17 zł.  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Wpłaty stanowiące dochód Gminy Białystok z tytułu opłaty skarbowej należy wnosić na numer konta:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta        
BANK PEKAO S.A. 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132   


lub gotówką:

- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,

- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,

- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,       

Tytuł opłaty: Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.  

 

SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:  

Departament Infrastruktury i Transportu       

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku       

Referat Infrastruktury Technicznej              

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, V piętro, pok. 509.

Telefony:
tel. (85) 66 54 479 
fax (85) 66 54 472

Godziny pracy:    
pn: 8.00 - 16.00      
wt-pt: 7.30 - 15.30


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą            
1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 t.j.).;          
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.);      
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1751);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1271).

 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. tel. +48 (85) 66-54-549,     e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/
 2. Administrator wyznaczył pana Roberta Kursę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku i załącznikach do wniosku, będą przetwarzane w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne organy administracji publicznej (Starostwa, Gminy, Komendę Wojewódzką Policji, PZDW), podmioty opiniujące/zatwierdzające wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz podmioty świadczące usługi wsparcia do systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być też powierzone podmiotom świadczącym usługi brakowania akt archiwalnych (trwałe usunięcie danych) na rzecz Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia procedury dotyczącej wydania zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, a po zakończeniu procedury dane osobowe będą archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. przez okres 5 lat, po czym zostaną poddane brakowaniu akt.
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook