Dodana: 12 listopad 2012 11:50

Zmodyfikowana: 14 listopad 2018 09:35

DOPŁATY DO PRZEWOZÓW

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),
 2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).  

Dopłaty przysługują Przewoźnikowi, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego tj.:

 1. Przewoźnik posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 2. stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
 3. zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich należy przesyłać na adres:

Departament Infrastruktury i Transportu

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Województwa Podlaskiego.

 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego - (zał. Nr 1 do wniosku o zawarcie umowy),
 2. potwierdzoną kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (zał. Nr 2 do wniosku o zawarcie umowy),
 3. wykaz posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (według załączonego wzoru zał. nr 3 do wniosku o zawarcie umowy); w przypadku posiadanych zezwoleń innych niż wydane przez Marszałka Województwa Podlaskiego należy dołączyć potwierdzone kserokopie zezwoleń wraz z rozkładami jazdy,
 4. cenniki z datą ich obowiązywania wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów (w tym cenniki biletów jednorazowych, imiennych miesięcznych, a także ulgowych w podziale na poszczególne ulgi ustawowe), zawierające taryfikator cen (zał. Nr 4 do wniosku o zawarcie umowy); do wniosku należy dołączyć Informację o sposobie obliczania ceny biletu miesięcznego ulgowego w postaci pisma, uchwały lub zarządzenia (np. w  przypadku sprzedaży biletu z przesiadką, w przypadku cennika uzależnionego od kilometrów – sposób wyliczania ceny biletu gdy liczba kilometrów w jedną stronę jest inna niż w kierunku powrotnym, itp.).
 5. wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy (według załączonego wzoru zał. nr 5 do wniosku o zawarcie umowy) wraz z:

a) potwierdzoną kopią faktury zakupu kas fiskalnych,

b) decyzją Ministra Finansów dla poszczególnych kas fiskalnych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,

c) potwierdzoną kserokopią zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nadaniu kasom numerów ewidencyjnych - zawierającą numery unikatowe kas.

Dopuszcza się przedłożenie jako załącznika nr 5 aktualnego wykazu stosowanych przez Przewoźnika kas rejestrujących, sporządzonego przez właściwy Urząd Skarbowy. Za aktualny uznaje się wykaz sporządzony nie później niż m-c przed datą złożenia wniosku.

 1. wzory biletów imiennych miesięcznych z ulgą ustawową - (zał. Nr 6 do wniosku o zawarcie umowy),
 2. informację o przewidywanej miesięcznej i rocznej wielkości dopłat, w tym biletów miesięcznych - (zał. Nr 7 do wniosku o zawarcie umowy),
 3. informację z nazwą banku i numerem konta, na które mają być przekazywane dopłaty - (zał. Nr 8 do wniosku o zawarcie umowy).

Wszelkie kopie dokumentów należy potwierdzać zgodnie z art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Przewoźnik ma obowiązek powiadamiania tut. urzędu o zmianie wszelkich danych w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku o zawarcie umowy w sprawie finansowania dopłat do biletów ulgowych w terminie 14 dni od dnia obowiązywania tych dokumentów.

Dopłaty przekazywane są przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym na zasadach określonych w umowie między samorządem województwa, a przewoźnikiem. Dopłaty nie przysługują z tytułu wykonywania przewozów regularnych specjalnych.

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury, dopłaty przekazywane przez samorządy województw przewoźnikom autobusowym z tytułu zwrotu kosztów związanych z honorowaniem przez przewoźników ustawowych uprawnień pasażerów do przejazdów ulgowych stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem tel.: (85) 66 54 533.

 

Informacja Administratora  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
 4. zawarciem umowy na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w regularnych przewozach osób w krajowym transporcie drogowym,
 5. comiesięczną weryfikacją złożonych wniosków na dopłaty do biletów sprzedanych z ulgą ustawową,
 6. kontrolą w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 7. kontrolą prawidłowości wykonywania przewozów oraz stosowania ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny, ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,) określony w:
 9. ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
 10. ustawie z dnia z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 11. ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
 12. ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe;
 13. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.
 14. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną oraz usługi pocztowe, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podstawowym warunkiem zawarcia umowy na dopłaty. W przypadku nie podania danych osobowych umowa na dopłaty do biletów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w regularnych przewozach osób w krajowym transporcie drogowym nie zostanie zawarta.
 18. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

facebook