Dodana: 26 listopad 2012 09:04

Zmodyfikowana: 12 październik 2022 10:50

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

PROCEDURA UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 t. j.), (Dz. U. 2021 poz. 756 z późn.zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 2022, poz. 356 t. j.)
 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2021 poz. 2150 t. j.),
 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn.zm.)

Z wnioskiem o wpis do rejestru może wystąpić przedsiębiorca:

 1. mający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców,
 2. w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
 3. który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.


Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
 2. zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy;
 3. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
 4. prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ww. ustawy.

 

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek podmiotu zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej procedury.

Wniosek zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 • zakres prowadzonych kursów;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
 1. Oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych.”

Oświadczenie powinno również zawierać:
§ imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
§ oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
§ podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania
w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 1. Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści: Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

Po wpisaniu przedsiębiorcy do rejestru podmiotów prowadzących kursy marszałek województwa wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

 1. Informacja administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

Opłata za wpis do rejestru :

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 600 zł – płatne przelewem na konto :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000

Wniosek należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

załącznik - plik do pobrania

Kontakt:

tel.: 85 66 54 180

sekretariat tel. (0-85) 66 54 460;   fax. (0-85) 66 54 472,  
e-mail: 

katarzyna.jakubowska@wrotapodlasia.pl

sylwia.laguna@wrotapodlasia.pl

dit.sekretariat@umwp-podlasie.pl

Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail:
  kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wpisem do Rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR i kursy dla doradców prowadzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) określony w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.
 5. Kategoriami odbiorców są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe oraz podmiot
  z którym zawarto umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, co wynika z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt mającego zastosowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania), gdy dane są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem
  wydania zaświadczenia o wpis, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wpis do
  Rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR
  i kursy dla doradców prowadzony przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook