Dodana: 24 maj 2013 11:48

Zmodyfikowana: 12 październik 2022 10:45

Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR

Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR

O WYDANIE WTÓRNIKA ZAŚWIADCZENIA ADR MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ KIEROWCY,

KTÓRYM ZAŚWIADCZENIE ADR WYDAŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 t. j.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 t. j.), 


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2019 r., poz. 2546)

W przypadku utraty zaświadczenia ADR, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, marszałek województwa wydaje wtórnik zaświadczenia ADR.

Warunkiem wydania wtórnika zaświadczenia ADR jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR należy dołączyć:
1) wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR  - Wniosek o wydanie wtórnika

2) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania wtórnika zaświadczenia ADR wraz z aktualną fotografią FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA
3) dowód wpłaty kwoty podanej poniżej,

4) Informacja Administratora, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – Informacja

Opłaty:
·  za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.
·  za wpis do bazy CEPiK wynosi 0,50 zł.
Opłatę w wysokości 50,50 zł należy uiścić na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
BZWBK S.A. 5 o/Białystok
15 1500 1344 1213 4009 7502 0000
Tytułem: opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, imię i nazwisko wnioskującego

Wniosek z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Departament Infrastruktury i Transportu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Kontakt:

tel. 85 66 54 180 sekretariat tel. 85 66 54 460
fax. 85 66 54 472,  
e-mail : katarzyna.jakubowska@wrotapodlasia.pl

e-mial: sylwia.laguna@wrotapodlasia.pl

dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

 

Klauzula Informacyjna Administratora dla podmiotów wnioskujących o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”,

Informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Tel. +48 (85)6654549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
  3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c „RODO” oraz ustawy
     o przewozie towarów niebezpiecznych w celu wydania wtórnika zaświadczenia ADR, w związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazane do następujących podmiotów, z którymi Województwo Podlaskie ma zawarte umowy na świadczenie usług: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. z siedzibą w Warszawie oraz podmioty realizujące archiwizację, obsługę informatyczną i usługi pocztowe. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP urzędu.
  5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w urzędzie w Departamencie Infrastruktury i Transportu, a następnie w archiwum zakładowym.
  6. W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 „RODO”.
  7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że    przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

   8. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  1. Obowiązek posiadania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wydania wtórnika zaświadczenia ADR.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook