Dodana: 27 czerwiec 2005 11:17

Zmodyfikowana: 27 czerwiec 2005 11:17

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego wynika z misji Województwa, wytycza cele i przyporządkowuje im priorytety. Misja Województwa Podlaskiego brzmi: Województwo Podlaskie regionem aktywnego i zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego, wielokulturowej tradycji i położenia przygranicznego.

Strategia Rozwoju Województwa opracowywana jest na podstawie wcześniejszych dokumentów planistycznych o podobnej funkcji przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli, przedstawicieli różnych środowisk, organizacji, uczelni wyższych i autorytetów lokalnych. Realizacja Strategii pozwala na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności województwa poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010 w obecnym kształcie nie zawiera szczegółowych rozstrzygnięć co do konkretnych projektów i działań w określonym czasie i miejscu. Takie specyfikacje znajdują się natomiast w programach wojewódzkich. Na ich podstawie Zarząd Województwa występuje corocznie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawarcie kontraktu pomiędzy rządem a samorządem województwa.

Kontrakt dla Województwa Podlaskiego na rok 2004 zawarty między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podlaskiego opiewa na prawie 38 mln złotych. Opiera się on na dwóch priorytetach określonych w programie wojewódzkim.

Priorytet I obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie. Na realizację działań w jego zakresie przeznaczo 92,24%  zakontraktowanych środków. Do działań w ramach priorytetu I należą: podnoszenie standardu infrastruktury transportowej, w szczególności drogowej (27, 49% środków), rozwój lokalnego transportu publicznego (0,97%), wzmacnianie systemu ochrony środowiska (3,23%), wzmacnienie systemu ochrony środowiska (3,23%) oraz restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, bazy turystyczno-sportowo-rekareacyjnej i kulturalnej (36,30%).  

Priorytet II to pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkanców regionu. Na realizację działań w jego zakresie przeznaczono 7,76% środków przyznanych na wykonanie kontraktu. Te działania to: tworzenie oraz dokapitalizowywanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych (6,47%), popularyzowanie regionu oraz jego środowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego (0,97%) oraz wsperanie projektów z zakresu promocji, edukacji, zdrowia i ekologii – realizowanych przez organizacje pozarządowe i społeczne (0,32%).

Proporcje finansowania działań przez stronę rządową i samorządową, w zależności od zadania kształtują się na poziomie: 90% : 10% ; 75% : 25% lub 50% : 50% .

Wyboru konkretnych zadań w ramach realizacji projektu dokonuje Zarząd Województwa według sciśle określonej procedury. W celu u zyskania wsparcia z budżetu państwa zainteresowane podmioty składają wnioski do Urzędu Marszałkowskiego. Kontrolę realizacji Kkontraktu Wojewódzkiego sprawują: minister właściwy do spraw rozwoju regionalego, wojewoda oraz Zarząd Województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego - treść dokumentu do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook