Dodana: 1 luty 2005 12:55

Zmodyfikowana: 1 luty 2005 12:55

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

„Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.” jest dokumentem, który stanowi obecnie podstawowy element planowania rozwoju regionu podlaskiego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej od 2004 r. oraz nowa perspektywa budżetowa Unii na lata 2007-2013 wymusza jednak dokonanie jej przeglądu oraz – w razie konieczności – istotną rewizję dotychczasowych zapisów.

Aktualnie prowadzone są prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013 (11 stycznia 2005 r. Rada Ministrów przyjęła „Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013” – bliżej: www.npr.gov.pl). Ponadto, część ministerstw w zakresie swoich właściwości przygotowuje kilkanaście strategii sektorowych, w tym Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, która jest systemowo powiązana z polityką samorządu województwa w zakresie rozwoju regionalnego. Pełny rozwój województwa podlaskiego, zgodnie z zapisami dokumentów krajowych, wymaga uwzględnienia narodowych strategii (rozwoju regionalnego, sektorowych i horyzontalnych) w strategii wojewódzkiej oraz konieczność zintegrowania polityk sektorowych (szczególnie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa) na poziomie regionalnym.

Konieczność aktualizacji strategii wojewódzkich, w tym „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.” wynika ponadto z następujących przesłanek:
-  akceptacja (polityczna deklaracja) w sprawie zastąpienia dotychczasowego ZPORR przez 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
-  potrzeba uwzględnienia spójności terytorialnej (obok spójności gospodarczej i społecznej),
-  potrzeba uwzględnienia Strategii Lizbońskiej na poziomie regionalnym,
-  nowe przesłanki prawne polityki regionalnej (krajowe i unijne),
-  konieczność uwzględnienia nowej statystyki w części diagnostycznej (dłuższe szeregi czasowe statystyki regionalnej, statystyka na poziomie NUTS III), nowych prognoz (np.: demograficznych),
-  zwielokrotnione środki na rozwój regionalny w latach 2007-2013.

Województwa wypracowały wspólne stanowisko w sprawie podstawowych dokumentów regionalnych, stanowiących niezbędny wkład województw w kontekście znaczącego zwiększenia regionalnego komponentu funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej na lata 2007- 2013. Uznano za niezbędne przyjęcie jednolitych i wspólnie akceptowanych zasad, zakresu oraz trybu podejmowanych prac w zakresie:
-  charakteru (typu) dokumentów, jakie powinny przygotować województwa,
-  zakresu aktualizacji podstawowego dokumentu, jakim na etapie prac nad NPR powinny się stać zaktualizowane strategie rozwoju województw,
-  nowego horyzontu czasowego przygotowywanych (aktualizowanych) dokumentów regionalnych,
-  założeń metodycznych oraz struktury przygotowywanych dokumentów.

23 listopada 2004 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął w drodze uchwały Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. „Założenia” stanowią element uwzględnienia efektów dyskusji we wstępnych pracach nad planistycznymi dokumentami krajowymi. Horyzont czasowy – do 2020 r. – uwzględniać ma, zgodnie z zaleceniami, perspektywę dwóch pełnych okresów budżetowych Unii Europejskiej tj. lat 2007-2013 oraz 2013-2020 (bądź w przypadku wejścia w życie zapisów Traktatu konstytucyjnego lat 2013-2018).

Funkcją „Założeń” jest m.in.:
-  regionalny wkład do dalszych prac nad NPR 2007-2013,
-  podstawa do dalszej dyskusji z resortami na temat głębszej regionalizacji działań zawartych w projektach strategii resortowych (działowych),
-  podstawa do dyskusji (społecznego dialogu) na temat rozwoju województwa w nowych warunkach (członkostwo w UE, zwiększony strumień zasilania finansowego, wzrost znaczenia i aktywności sektora  organizacji pozarządowych itp.),
-  podstawa zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z treścią uchwały Sejmiku z 15 listopada 2004 r. określającej zasady, tryb i harmonogram aktualizacji strategii wojewódzkiej - w okresie do 31 marca ma miejsce proces konsultacji społecznych.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook