Dodana: 21 listopad 2005 12:24

Zmodyfikowana: 21 listopad 2005 12:24

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Dnia 30 stycznia 2006 roku Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Rozszerzono horyzont czasowy dokumentu do 2020 roku.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego określa misję rozwoju województwa, wyznacza cele i przyporządkowuje im priorytety. Realizacja Strategii pozwoli na zwiększenie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionu poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.

Strategia nie zawiera szczegółowych rozstrzygnięć, co do konkretnych projektów i działań w określonym czasie i miejscu. Rozstrzygnięcia takie zostaną zawarte w programach wojewódzkich i operacyjnych.

Strategia jest kluczowym dokumentem programowym określającym zasady i kierunki długofalowej koncepcji rozwoju regionu. Formułując cele i priorytety wskazuje ona dziedziny koncentracji wysiłku rozwojowego i pożądane tendencje zmian, które powinniśmy wspierać i promować, aby uzyskać określony efekt. Osiągnięcie wyznaczonych celów możliwe będzie poprzez partnerstwo wszystkich środowisk regionalnych, będących głównymi beneficjentami wdrożenia.

Cele strategiczne

Cel 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Cel 2: Rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy

Cel 3: Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym

Cel 4: Ochrona środowiska naturalnego

Cel 5: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Cel 6: Wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa

Cel 7: Rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

Priorytety

Priorytet I. Infrastruktura techniczna

Działanie 1. Rozwój systemu transportowego województwa

Działanie 2. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Działanie 3. Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz usuwania  i unieszkodliwiania odpadów stałych

Działanie 4. Rozwój systemów energetycznych

Priorytet II. Infrastruktura społeczna

Działanie 1. Rozwój lecznictwa i opieki socjalnej

Działanie 2. Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego

Działanie 3. Rozwój sportu i rekreacji

Działanie 4. Rozwój szkolnictwa

Działanie 5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich oraz rozwój mieszkalnictwa

Priorytet III. Baza ekonomiczna

Działanie 1. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Działanie 2. Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego

Działanie 3. Wsparcie przedsiębiorczości

Działanie 4. Rozwój innowacyjności gospodarki regionu

Działanie 5. Tworzenie spójnego i efektywnego systemu promocji

Działanie 6. Rozwój kadr gospodarki regionu, w tym kształcenia ustawicznego

Działanie 7. Rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 roku

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku

Raport z przebiegu prac nad Strategią wraz z załącznikami

Prezentacja dokumentu Strategii przedstawiona na spotkaniu z radnymi 10 stycznia 2006 r

Osoba do kontaktu:

Departament Polityki Regionalnej

Anna Zadykowicz

(085) 74-97-430

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook