Dodana: 3 marzec 2021 16:08

Zmodyfikowana: 3 marzec 2021 16:08

Otwarte konkursy ofert w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy - to elementy, które premiują konkursy ogłaszane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Zamarznięta rzeka zimą

RODZAJE ZADAŃ:


1) Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.
2) Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.
3) Podnoszenie świadomości społecznej o ochronie klimatu i przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 1 marca 2021 r. do 23 marca 2021 r. poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-172) lub przesłać pocztą na ten adres (liczy się data stempla pocztowego).


Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie w terminie do 23 marca 2021 r.


Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
b) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska (tel. 85 66 54 414).

Renata Łapińska, Departament Ochrony Środowiska UMWP

fot. Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook