Dodana: 21 luty 2019 09:14

Zmodyfikowana: 21 luty 2019 09:27

Dotacje na ekologię, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt

Zarząd Województwa Podlaskiego 20 lutego 2019 roku udzielił 11 podmiotom dotacji z budżetu województwa w łącznej kwocie 150 tys. zł. na zdania publiczne w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Ilustracja do artykułu sunlight-166733_960_720.jpg

Po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłynęło 27 wniosków. Po dokonaniu ich oceny formalno-prawnej i merytorycznej, Zarząd przyznał następujące kwoty dotacji w trzech obszarach tematycznych:

1) Monitoring, inwentaryzacja, ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych w województwie podlaskim.

- 24,5 tys. zł. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” w Supraślu na zadanie pn. „Inwentaryzacja zbiorowisk roślinnych na transektach w dolinach rzecznych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej”.

- 23 tys. zł. dla „Komitetu Ochrony Orłów – Region Podlaski” w Białymstoku na zadanie pn. „Monitoring i ochrona trzmielojada na obszarach chronionego krajobrazu „Wzgórza Sokólskie” i „Puszcza Białowieska”.

- 19,5 tys. zł. dla „Stowarzyszenia Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” w Drozdowie (gm. Piątnica) na zadanie pn. „Popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z okazji jego 25-lecia”.

- 13 tys. zł. dla Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku na zadanie pn. „Czynna ochrona płazów wraz z inwentaryzacją populacji poszczególnych gatunków”.

 

 2) Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności pro środowiskowej społeczeństwa.

- 14,5 tys. zł. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” w Supraślu na zadanie pn. „Grzyby Puszczy Knyszyńskiej”.

- 9,5 tys. zł. dla Fundacji „Larus” w Płonce-Strumiance (gm. Łapy) na zadanie pn. „Łąka żubrów - mały program integracyjnej edukacji ekologicznej także w terenie”.

- 8,5 tys. zł. dla „Stowarzyszenia Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej” w Starych Raciborach (gm. Sokoły) na zadanie pn. „Mamo, Tato dbam o moje środowisko".

- 6,05 tys. zł. dla Fundacji „Aktywizacja” w Łapach na zadanie pn. „Sortuję, środowisko szanuję

- 5,75 tys. zł. dla Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" w Malesowiźnie (gm. Jeleniewo) na zadanie pn. „Fascynujący świat przyrody i kultury Suwalskiego Parku Krajobrazowego – gra terenowa”.

- 5,7 tys. zł. dla Fundacji "Sztuk i Dialogu" w Jedwabnem na zadanie pn. „Dzień Ziół Narwiańskich”.

 

  3) Podnoszenie świadomości społecznej o roli i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego w formule regrantingu.

- 20 tys. zł. dla „Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych” w Białymstoku na zdanie pn. „Dbamy o drzewa – 3 inicjatywy społeczne”.

 Wszystkie te przedsięwzięcia będą realizowane w okresie od 1 marca do końca 2019 roku. Wynikają one z przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”. Na pewno przyczynią się do dalszego rozwoju województwa podlaskiego w zakresie ochrony przyrody, ochrony zwierząt i ekologii.

 

fot.pixabay

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook