Dodana: 2 sierpień 2016 11:57

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2016 11:57

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIG-iem - Teatr Gestów

W dniu 27 lipca 2016 r. Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” złożyło w wersji elektronicznej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ”Teatr Gestów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.). Potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wpłynęło do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego w dniu 28 lipca 2016 r.

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 2 sierpnia 2016 r. do dnia 8 sierpnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

facebook