Dodana: 7 luty 2018 11:58

Zmodyfikowana: 7 luty 2018 11:58

Otwarty konkurs ofert w sferze edukacji 2018

Zarząd Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu 6 lutego 2018 r., podjął uchwałę nr 270/3822/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ilustracja do artykułu Matematyka-obrazek_duzy_4071116.jpg

Rodzaje zadań:

  1. Realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, w tym przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
  2. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.
  3. Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z nimi.
  4. Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych.
  5. Realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym doradztwo zawodowe.
  6. Wspieranie działań służących rozwijaniu edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej dzieci i młodzieży.
  7. Realizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych

Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 7 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. poprzez platformę witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane elektronicznie) i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w terminie do 12 marca 2018 r.

Więcej informacji:

Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

facebook