Dodana: 23 luty 2017 11:29

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2020 09:37

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku:

Ilustracja do artykułu crayons-1445053_1920.jpg
 1. Realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych
  oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów.
 2. Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii.
 3. Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z nimi.
 4. Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością
  w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych. 
 5. Wspieranie inicjatyw propagujących czytelnictwo oraz służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 6. Realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych.
 7. Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych, w tym informatycznych dzieci i młodzieży, osób szczególnie wykluczonych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Treść uchwały wraz z ogłoszeniem znajduje się poniżej w załącznikach.

Na realizację w 2017 r. zadań w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania przeznaczono kwotę 60 000 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ:

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie
od 15 maja do 31 grudnia 2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

20 lutego 2017 r. – 20 marca 2017 r. oferty składane elektronicznie w systemie www.witkac.pl

20 lutego 2017 r. – 23 marca 2017 r. potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej
wraz z obowiązującymi załącznikami.

ZASADY SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy sporządzić przez serwis witkac.pl

Formularz oferty konkursowej należy złożyć poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) i dostarczyć to Potwierdzenie do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022, tel. 85-66-54-535) lub przesłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w 1 egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w terminie wskazanym powyżej.

 1. 2.  Każdy projekt na realizację zadania powinien być złożony jako oddzielna oferta.
 2. 3.  Dwóch lub więcej oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.
 3. 4.  Do Potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

b)   kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

 

fot. Pixabay

facebook