Dodana: 21 luty 2012 10:51

Zmodyfikowana: 21 luty 2012 10:51

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność regulowaną w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Warunki, które należy spełnić:

Działalność w zakresie produkcji tablic może wykonywać przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:

1) posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;

2) posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

3) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;

5) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej


Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie :

1. wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

a) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

d) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

e) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.


Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa:

2. certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi

3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

o    przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,

o    osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej

4. oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:

o    dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

o    znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

o    posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej."


Oświadczenie o niekaralności składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Oświadczenie powinno również zawierać:

4) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

5) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

6) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Termin załatwienia sprawy

 

Zgodnie z art. 67. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
1. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
2. Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.


Opłaty

Do wniosku należy dołączyć druk opłaty, dokument przelewu uiszczenia opłaty skarbowej: gotówkowa - wpłata w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub przelewem - wpłata na rachunek:

 

Urząd Miejski w Białymstoku

Białystok, ul. Składowa 11

nr rachunku bankowego: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Tytuł opłaty:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne


SPRAWĘ PROWADZI I INFORMACJI UDZIELA:

Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Referat Infrastruktury Technicznej
Osoba do kontaktu : Sylwia Kazberuk

Adres:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, V piętro, pok. 517, 15-888 Białystok

Telefony:
tel. (85) 749 74 79,
fax (85) 749 74 72

Godziny pracy:
pn: 8.00 - 16.00
wt-pt: 7.30 - 15.30
Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

1. Art.75a i nast. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U z 2005r Nr 108, poz.908 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635)

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 z późn. zm).

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1618)

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook