Dodana: 13 marzec 2008 14:22

Zmodyfikowana: 13 marzec 2008 14:22

PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA KORZYSTANIE Z DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

  Do Marszałka Województwa Podlaskiego występują organizatorzy zawodów sportowych, imprez itp., które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny a odbywają się w całości lub częściowo na drogach wojewódzkich. Uwaga! Zezwoleń nie wymaga organizacja procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami)

 Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem imprezy.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1.   imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

2.   rodzaj i nazwę imprezy,

3.   informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

4.   informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

5.   wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy,

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
  3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości,
  4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca,
  5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
  6. uzgodnienia z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem.

 

Organizator imprezy przesyła w terminie jak wyżej kopię wniosku wraz z dokumentami określonymi w art. 65a ust. 3 pkt 3) i 4) ww ustawy do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Wniosek z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego    Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: tel: (85) 74 97 476

 

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje Marszałek Województwa po sprawdzeniu złożonych dokumentów. Jeżeli zawierają jakieś braki lub są niejasno sformułowane, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Decyzję wydaje się po uprzednim uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych na podstawie art. 65b ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.


Opłata skarbowa:      48 zł za zezwolenie (z opłat zwolnione są jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego). Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Białymstoku Departament Finansów:  Kredyt Bank S.A. II Oddział  Białystok  42 1500 1344 1213 4007 4750 0000

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook