Dodana: 13 marzec 2008 14:22

Zmodyfikowana: 13 marzec 2008 14:22

DOPŁATY DO PRZEWOZÓW

finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

 

 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)
  2. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), 

 

Dopłaty przysługują przewoźnikowi, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)

  1. przewoźnik posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 204 poz. 2088 z późn. zm.),
  2. stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,
  3. zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

 

Wniosek o zawarcie umowy o dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich składa się w sekretariacie:

 

Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

V piętro, pokój 519.

 

 

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1.       Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego.

2.       Potwierdzoną kopię zaświadczenia nadania numeru identyfikacyjnego REGON.

3.       Potwierdzoną kopię zaświadczenia nadania numeru identyfikacyjnego NIP.

4.       Potwierdzoną kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

5.       Wykaz posiadanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z potwierdzonymi kopiami zezwoleń i aktualnych rozkładów jazdy.

6.       Cenniki wszystkich rodzajów sprzedawanych biletów, zawierające taryfikator cen i zasady stosowanych ulg, w tym:

a)     cenniki biletów jednorazowych oraz imiennych miesięcznych,

b)     wzory biletów imiennych miesięcznych ulgowych poszczególnych grup ulg.

7.       Wykaz kas rejestrujących zawierający: typ/model kasy, numer unikatowy i fabryczny oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy wraz z:

a)     potwierdzoną kopią faktury zakupu kas fiskalnych,

b)     potwierdzoną kopią decyzji Ministra Finansów dla poszczególnych kas fiskalnych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych,

c)     potwierdzoną kopią zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nadaniu kasom numerów ewidencyjnych - zawierająca numery unikatowe kas.

8.       Wykaz podmiotów (gmin, placówek oświatowych), którym przewoźnik prowadzi sprzedaż miesięcznych imiennych biletów ulgowych, celem zapewnienia dojazdu uczniów do szkół oraz kserokopie umów z ww. podmiotami w sprawie dowozu dzieci.

9.       Informację o przewidywanej miesięcznej i rocznej wielkości dopłat, w tym biletów miesięcznych.

10.   Informację z nazwą banku i numerem konta, na które mają być przekazywane dopłaty.

 

Przewoźnik ma obowiązek powiadamiania tut. urzędu o zmianie wszelkich danych w dokumentach stanowiących załącznik do wniosku o zawarcie umowy w sprawie finansowania dopłat do biletów ulgowych, w terminie 14 dni od dnia obowiązywania tych dokumentów.

 

Dopłaty przekazywane są przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, na zasadach określonych w ww. umowie między samorządem województwa a przewoźnikiem. Dopłaty nie przysługują z tytułu wykonywania przewozów regularnych specjalnych.

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nie uwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury, dopłaty przekazywane przez samorządy województw przewoźnikom autobusowym z tytułu zwrotu kosztów związanych z honorowaniem przez przewoźników ustawowych uprawnień pasażerów do przejazdów ulgowych stanowią pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (085) 74 97 533

Pliki do pobrania:
1) wzór wniosku o zawarcie umowy

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook